Afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 15a Voldby By, Voldby ikke er omfattet af VVM-pligt

Favrskov Kommune har 3. august 2021 modtaget revideret ansøgning om etablering af skov på et ca. 11,4 ha stort areal, beliggende på matr.nr. 15a Voldby By, Voldby.

Samlet set er det Favrskov Kommunes vurdering, at skovrejsningsprojektet ikke vurderes at medføre væsentlig negativ påvirkning på arter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Selve tilladelsen samt bilag og klagevejledning kan læses her

Afgørelse
28.
sep.
2021
26.
okt.
2021
8450 Hammel
Skovrejsning