Afgørelse om § 16 a miljøgodkendelse af husdyrbrug på Erslevvej 60, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16 a miljøgodkendelse af husdyrbruget Erslevvej 60, 8370 Hadsten.

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16 a miljøgodkendelse af husdyrbruget Erslevvej 60, 8370 Hadsten.

Godkendelsen er en ny samlet godkendelse af husdyrbruget. Der er søgt om to forskellige scenarier.

  • Scenarie 1 er en ny godkendelse af produktionsareal i de eksisterende stalde med søer, smågrise og slagtesvin.
  • Scenarie 2 er en ændring af produktionen, så der fremadrettet kun er smågrise og slagtesvin på ejendommen i de eksisterende stalde.

Ved begge scenarier skal staldene ikke udvides. I begge scenarier er der samlet set tale om et produktionsareal på i alt 3.273 m2. Det ansøgte indebærer en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år og er et IE-husdyrbrug med flere en 2.000 stipladser til slagtesvin.

Ved produktionsareal forstås det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
05.
dec.
2022
02.
jan.
2023
8370 Hadsten
Landbrug