Afgørelse om § 16b miljøtilladelse af svinebruget; Ellerupvej 20, 8450 Hammel

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven til udvidelse af svinebruget på Ellerupvej 20, 8450 Hammel.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven til udvidelse af svinebruget på Ellerupvej 20, 8450 Hammel. Ejendommen indgår i bedriften med CVR-nr. 20232986. Der er ikke andre hus-dyrhold i samme bedrift. Ved ibrugtagning af denne tilladelse bortfalder Favrskov Kommunes § 11 tilladelse af 11. december 2014. Der tillades opførsel af en ny klimastald nord for de eksisterende stalde samt opførsel af en gyllebeholder øst for de eksisterende staldbygninger. Ændring af ansøgning – ny høring § 16b tilladelsen var i april 2021 sendt i høring hos naboer og organisationer første gang. Siden er ansøgnin-gen ændret. I den første høring lå den nye gyllebeholder ved Nårupvej, nu er gyllebeholderen flyttet hen til anlægget og placeres 17 meter øst for de eksisterende stalde. Samtidig er ammoniakemissionen fra stal-dene reduceret, ved at øge gyllekølingen. Ændringerne gør, at dette andet udkast sendes i fornyet høring hos naboer og organisationer, Tilladelsen omfatter Tilladelsen er en ny samlet tilladelse af husdyrbruget. Tilladelsen omfatter en udvidelse af produktionsarealet på 608 m2 fra 2.799 m2 til 3.407 m2. Der opstaldes både smågrise, slagtesvin og søer. Tilladelsen omfatter, opførelse af en klimastald på 784 m2 (heraf er 608 m2 produktionsareal), tilladelsen omfatter også opførsel af en gyllebeholder med et overfladeareal på 889 m2, der bliver dermed i alt 1.576 m2 overflade i sammenlagt tre gyllebeholdere. Der er fast overdækning over de to eksisterende gyllebeholdere, og der etableres også fast overdækning på den nye beholder. I Stald S har der tidligere skullet anvendes kemiskluftrensning, teknologien Scan Air Clean som blev an-vendt, er dog forældet, firmaet er lukket, og teknologien er fjernet fra Miljøstyrelsens teknologiblad. Ansøger har derfor i ansøgningen valgt at stoppe anvendelsen af luftrensningen. I Stald X har der tidligere været anvendt gyllekøling med en reduktion på 32,6 % af ammoniakemissionen. I ansøgt drift har ansøger dog valgt at reducere effekten af gyllekølingen til 22,6 %. I den nye klimastald Y vil der også blive etableret gyllekøling, effekten af kølingen vil resultere i en reduktion i ammoniakemissionen på 22,6 %. Tilladelsen er betinget af, at vilkårene i kapitel 2 overholdes. Da husdyrbrugets samlede ammoniakemission er på over 750 kg NH3-N, nemlig på 3.130 kg NH3-N pr. år, skal der fastsættes vilkår om reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), hvilket kan ses i kapitel 2. Tilladelsen gælder kun det ansøgte. Der må ikke ske andre ændringer i husdyranlæg, gødningsopbevarings-anlæg, ensilageopbevaringsanlæg eller lignende, før ændringerne er anmeldt og tilladt eller godkendt af Favrskov Kommune. Tilladelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel og forholdet til husdyrbrugloven. Godkendelser eller tilladelser i forhold til anden lovgivning skal søges separat. Ejer er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser. Det kan blandt andet være: byggetilladelse, tilladelse til jorddeponering, tilladelse til spildevandsafledning, tilladelse til afledning af overfladevand, tilladelse til ny vej-adgang, nedrivningstilladelse herunder tilladelse til anvendelse af byggeaffald. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler måtte være skærpende i forhold til denne tilladelse. Vurdering Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget – med de stillede vilkår – ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Husdyrbruget overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt, og Favrskov Kommune vurderer, at produktionen kan udvides uden væsentlige gener for naboerne. Produktionen overholder ligeledes husdyr-bruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak, og vi vurderer, at driften af husdyrbruget ikke vil forringe naturens tilstand i området. Favrskov Kommune vurderer desuden, at den ansøgte drift af anlægget lever op til bedste tilgængelige teknik (BAT).

Du kan læse afgørelsen her

Afgørelse
24.
sep.
2021
22.
okt.
2021
8450 Hammel
Landbrug