Annoncering af tillæg nr. 1 til Indsatsplan Favrskov i 12 ugers offentlig høring

Favrskov Kommune har udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 1 til Indsatsplan Favrskov - en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - efter vandforsyningsloven. Tillægget dækker indvindingsoplande til fire almene vandforsyninger – Hinnerup, Ødum, Røgen og Skjoldelev-Mødal.

Favrskov Kommune har udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 1 til Indsatsplan Favrskov - en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - efter vandforsyningsloven.

Tillægget dækker indvindingsoplande til fire almene vandforsyninger – Hinnerup, Ødum, Røgen og Skjoldelev-Mødal.

 

Teknik og Miljøudvalget har godkendt forslaget til offentlig høring på møde 7. december 2022.

Planen er nu i offentlig høring frem til 2. marts 2023.

Hvis du har bemærkninger eller forslag til planen, er du meget velkommen til at indsende et høringssvar til grundvand@favrskov.dk.

 

Tillægget til Indsatsplanen beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres.

 

Tillægget er blevet til i samarbejde med de fire vandforsyninger samt Koordinationsforum for Grundvand med repræsentanter for Vandrådet, Vandsamarbejdet, landbrugsorganisationerne m.v.

 

Dette tillæg indeholder fire handleplaner, som for hver sin vandforsyning specificerer de præcise arealer, hvor der skal være indsats.

 

Tillæg nr. 1 til Indsatsplanen er digital og du finder den her.

 

Miljøvurdering

Forslag til tillæg nr. 1 til Indsatsplan Favrskov er screenet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screening af forslaget til tillæg nr. 1 vurderer, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Screeningsafgørelsen er offentliggjort 8. december 2022 og klagefristen er 5. januar 2023.

 

Den videre proces

Direkte berørte lodsejere orienteres direkte om planen og om indsatserne.

 

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet. Herefter vil de indgå i Teknik og Miljøudvalgets beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af tillægget.

Annoncering
08.
dec.
2022
02.
mar.
2023
Høringer for hele kommunen
Grundvand