Endelig vedtagelse af lokalplan 410

Udvidelse af erhvervsområdet ved Kappa i Søften

Byrådet vedtog 26. oktober 2021 ”Lokalplan nr. 410 Udvidelse af erhvervsområdet ved Kappa i Søften”.

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 28. juni til 9. august 2021.

Formålet med lokalplanen er at give en virksomhed mulighed for at lokalisere sig i området samt at give mulighed for at etablere et anlæg til fritidsaktiviteter og butik i tilknytning til virksomheden. Butikken må have et samlet bruttoetageareal på maksimalt 250 m², og skal lokaliseres i tilknytning til virksomhedens e-handelsaktiviteter og lagerfaciliteter.

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at give den konkrete virksomhed mulighed for at opføre nye lokaler i et område, der kun delvist er omfattet af en eksisterende lokalplan.

Der er indkommet et høringssvar fra en nabo til lokalplanområdet, vis ejendom ligger delvist indenfor afgrænsningen for lokalplanområdet. Naboen har bemærkninger til, hvordan udvidelsen af erhvervsområdet vil påvirke området og til, hvordan udvidelsen vil påvirke naboens ejendom, der er delvist omfattet af lokalplanafgrænsningen.

Teknik og Miljø har vurderet, at det vil være af underordnet betydning for lokalplanens realisering, at del af naboens ejendom ikke medtages i lokalplanområdet. Bemærkningerne har derfor ført til, at ejendommen er udtaget af lokalplanområdet.
 

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 410 Udvidelse af erhvervsområdet ved Kappa i Søften” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 1. november 2021 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ , www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Afgørelse
01.
nov.
2021
29.
nov.
2021
8382 Hinnerup
Lokalplan