Forslag til Indsatsplan Favrskov

Favrskov Kommune har udarbejdet et forslag til Indsatsplan Favrskov - en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - efter vandforsyningslovens §§ 13 og 13 a. Indsatsplanen dækker hele kommunen og gælder for alle almene vandforsyninger. Byrådet har godkendt forslaget til offentlig høring på møde 31. august 2021.

Favrskov Kommune har udarbejdet et forslag til Indsatsplan Favrskov - en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - efter vandforsyningslovens §§ 13 og 13 a. Indsatsplanen dækker hele kommunen og gælder for alle almene vandforsyninger. Byrådet har godkendt forslaget til offentlig høring på møde 31. august 2021.

Indsatsplanen er digital, og du finder den her.

Planen er i offentlig høring frem til 26. november 2021. Hvis du har bemærkninger eller forslag til planen, er du meget velkommen til at indsende et høringssvar. Inde i planen skal du vælge ”Send kommentar”, der ligger øverst på alle sider i planen. Du kan også indsende høringssvar til grundvand@favrskov.dk.

Indsatsplanen beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres.

Når planen vedtages, ophæves kommunens hidtidige Indsatsplan Hadsten, som Byrådet vedtog i november 2017 samt Indsatsplan Bjerringbro Nord og Syd udarbejdet af Viborg og Favrskov Kommuner. Desuden annulleres Aarhus Amts tidligere indsatsplaner for Truelsbjerg, Ristrup og Kasted.

Planen er blevet til i samarbejde med Koordinationsforum for Grundvand med repræsentanter for Vandrådet, Vandsamarbejdet, landbrugsorganisationerne m.v.

Denne indsatsplan viser ikke præcist hvor, der skal laves en indsats, men beskriver principper og rammer for de forskellige typer af indsatser. Præcise arealer, hvor der skal være indsats, bliver specificeret i en efterfølgende handleplan for hver vandforsyning, som udarbejdes af Favrskov Kommune i dialog med vandforsyningen.

Miljøvurdering

Forslag til Indsatsplan Favrskov er screenet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screening af forslaget til indsatsplanen vurderer, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Screeningsafgørelsen er offentliggjort 3. september 2021 og klagefristen er 1. oktober 2021.

Den videre proces

Direkte berørte lodsejere vil modtage et brev om et informationsmøde om planen og om indsatserne.

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet. Herefter vil de indgå i byrådets beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af indsatsplanen.

Høring
31.
aug.
2021
26.
nov.
2021
Høringer for hele kommunen
Grundvand

Du skal være opmærksom på, at dit høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt sammen med planen på hjemmesiden. Dine kontaktoplysninger bliver ikke gjort tilgængelige på hjemmesiden.