Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 samt ophævelse af lokalplan nr. 21.-709 og delvis ophævelse af lokalplan nr. 08.02.-709 for erhvervsområder i Voldum.

Byrådet fremlægger "Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 samt ophævelse af lokalplan nr. 21.-709 og delvis ophævelse af lokalplan nr. 08.02.-709 for erhvervsområder i Voldum" i offentlig høring.

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-32 har til formål at ændre planlægningen for erhvervsområdet sydøst for Voldum ved Rigtrupvej og Skadervej. Det ligger meget tæt på Voldum Vandværks drikkevandsboring og det meste af området er omfattet af indvindingsoplandet til vandboringen, hvoraf en stor del af arealet er udpeget til at være nitratfølsomt. 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 fjerner muligheden for etablering af erhverv på de arealer, der på nuværende tidspunkt anvendes til landbrugsjord. Dette gøres for at beskytte Voldum Vandværks drikkevandsboring.

En ændret planlægning for området kræver samlet set følgende processer:

  • Ophævelse af lokalplan 21.-709
  • Delvis ophævelse af lokalplan 08.02.-709
  • Vedtagelse af kommuneplantillæg med ændring af kommuneplanens ramme for området samt udpegning af det område, der skal tilbageføres til landzone
  • Tilbageførelse af området fra byzone til landzone.

Lokalplanerne som ønsket ophævet er ”Lokalplan nr. 08.02.-709 – Et erhvervsområde ved Rigtrupvej i Voldum” og ”Lokalplan nr. 21.-709 – Et erhvervsområde ved Skadervej i Voldum” Størstedelen af arealet anvendes i dag til landbrugsdrift og omfatter tilsammen et areal på ca. 4 ha, som har byzonestatus.

Miljøvurdering

Teknik og Miljø har foretaget en screening af kommuneplantillæg nr. 8 efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes på baggrund heraf, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 8. september 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID eller MIT-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

Her kan du se Forslag til Tillæg til kommuneplan nr. 8 og Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 21.-709 og lokalplan nr. 08.02.

Lokalplaner kan altid findes på www.plandata.dk

Planerne er fremlagt i offentlig høring i otte uger i perioden fra 8. september til 3. november 2022.

Evt. skriftlige bemærkninger til skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 3. november 2022. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.

Annoncering
08.
sep.
2022
03.
nov.
2022
8370 Hadsten
Lokalplan