Forslag til lokalplan 390

Boligområde vest for Elmelundsvej i Hadbjerg

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 390 boligområde vest for Elmelundsvej i Hadbjerg" i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for indretning af et attraktivt boligområde til enfamiliehuse og rækkehuse af forskellig karakter i nærhed til grønne fælles friarealer.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en blanding af åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og fritliggende enfamiliehuse på små grunde som til sammen udgør omkring 100 boliger.

Inden for hvert boligområde er der minimum to boligtyper, og det er hensigten, at de forskellige boligtyper skal tilskynde til en variation i beboersammensætningen og dermed sikre området en social bæredygtig profil.

De grønne friarealer etableres med en landskabelig karakter og med en naturlig og ikke-plejekrævende beplantning. Der plantes træer og buske i smågrupper, mindre lunde og som læhegn.

Langs boligvejene og stamvejen placeres enkeltstående træer eller træer i klynger, sådan at vejudlægget fremstår grønt og naturligt. I boligområderne er der integreret arealer langs boligvejene til nære grønne opholdsarealer, hvor der er plads til ophold, leg og aktiviteter, som kan fremme fællesskabet mellem de nærmeste naboer i området. De kileformede boligvejsudlæg giver let adgang til de store grønne friarealer.

Miljøvurdering

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanen. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 24. juni 2021 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 390 boligområde vest for Elmelundsvej i Hadbjerg” kan ses på:

www.plandata.dk og www.favrskov.dk

”Forslag til lokalplan nr. 390 boligområde vest for Elmelundsvej i Hadbjerg” er fremlagt i ti uger i perioden fra 27. maj til 5. august 2021.

Evt. skriftlige bemærkninger til fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 390 boligområde vest for Elmelundsvej i Hadbjerg” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 5. august 2021. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til lokalplanforslaget.

Høring
27.
maj.
2021
05.
aug.
2021
8370 Hadsten
Lokalplan

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.