Forslag til lokalplan 405

Etageboliger på Ågade i Hadsten og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 405 Etageboliger langs Ågade i Hadsten og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32” i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt etagebyggeri på op til 5 etager med 30 lejligheder, samt sikre en god sammenhæng til det omkringliggende byområde med nærhed til handel og kollektiv trafik.

En forudsætning for realisering af lokalplanen er, at områdets eksisterende antal offentligt tilgængelige parkeringspladser fastholdes. Lokalplanen bygger videre på midtbyplanens principielle idé om en randbebyggelse langs Ågade, som sammen med Vestergade og Søndergade danner en karré. Derved kan det indre gårdrum friholdes for større bebyggelser og udlægges til opholds- og parkeringsarealer.

Byrådet godkendte i oktober 2020 et forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg for et område ved Ågade, hvorefter forslagene til planerne blev sendt i offentlig høring.

På baggrund af de høringssvar, som indkom i høringsperioden til det oprindeligt foreslåede byggeri angående skyggevirkninger, indkigsgener og trafikafvikling, er der nu udarbejdet nyt planforslag med en udvidet lokalplan- og rammeafgrænsning. Byggefeltet i lokalplanen er flyttet mod syd, hvorved der sikres adgang til parkeringspladsen nord og syd for byggefeltet. Ved at flytte byggefeltet mod syd minimeres samtidig indkigsgener og skyggevirkninger til de nærmeste naboer i Vestergade. Idet den ændrede placering af byggefeltet, påvirker indretningen af den eksisterende parkeringsplads ved Ågade, er lokalplanområdet udvidet, hvorved hele parkeringspladsen er omfattet af det reviderede planforslag.

Herudover er det maksimale bruttoetageareal i det reviderede lokalplanforslag sænket til 4.000 m2, mod 4.750 m2 i det oprindelige forslag. Ændringen har sammenhæng med, at der samtidigt er fastlagt bestemmelse om, at der maksimalt må etableres 30 lejligheder indenfor lokalplanområdet.

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32
Med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32 udlægges et nyt rammeområde, 1.CE.11, hvor der gives mulighed for at opføre boliger i op til 18 meter i maksimalt 5 etager. Samtidig aflyses rammeområde 1.CE.3 for den del, der er omfattet af rammeområde 1.CE.11.

Miljøvurdering
Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanen. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 8. december 2021 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode
Se ”Forslag til lokalplan nr. 405 Etageboliger langs Ågade i Hadsten og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32”

Lokalplaner kan altid findes på: www.plandata.dk og www.favrskov.dk

”Forslag til lokalplan nr. 405 Etageboliger langs Ågade i Hadsten og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32” er fremlagt i fire uger i perioden fra 8. december 2021 til 5. januar 2022.

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 405 Etageboliger langs Ågade i Hadsten og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 5. januar 2022. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget.

Høring
08.
dec.
2021
05.
jan.
2022
8370 Hadsten
Lokalplan