Forslag til lokalplan 407

Tæt-lav boliger på Elmehøj i Hammel

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 407 Tæt-lave boliger på Elmehøj i Hammel” i offentlig høring.

Lokalplanens formål er at skabe et attraktivt boligområde, der indpasser sig i den bynære kontekst og tilfører en efterspurgt boligform tæt på Hammel midtby.

Formålet med lokalplanen er endvidere at sikre, at der kan opføres 11 tæt-lave boliger. Fem boliger i én etage og seks boliger i to-etager samt et fælles orangeri. Lokalplanen skal desuden sikre, at der anlægges fælles opholdsarealer og friarealer til den nye bebyggelse og fastlægge parkering, vej- og stiforløb.

Lokalplanområdet ligger centralt i Hammel og består af en matrikel, der har et areal på godt 3.800 m². Området afgrænses mod vest af Anbækvej, mod nord af Baneallé og mod syd af Elmevej. Mod øst grænser området op til et ældre åben-lavt boligområde. Nord for Baneallé ligger en tankstation og et autoværksted.

Terrænet stiger med ca. tre meter fra det laveste punkt i det nord-østlige hjørne af lokalplanområdet til det højeste punkt i det syd-vestlige hjørne.  

Miljøvurdering

Planenes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planen ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanen. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 22. december 2021 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

Se ”Forslag til lokalplan nr. 407 Tæt-lave boliger på Elmehøj i Hammel” her.

Lokalplaner kan altid findes på: www.plandata.dk 

Forslag til lokalplan nr. 407 Tæt-lave boliger på Elmehøj i Hammel” er fremlagt i otte uger i perioden fra 22. december 2021 til 16. februar 2022. Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 407 Tæt-lave boliger på Elmehøj i Hammel” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 16. februar 2022. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til lokalplanforslaget.

Høring
22.
dec.
2021
16.
feb.
2022
8450 Hammel
Lokalplan