Forslag til lokalplan 413 - Boligområde i Ulstrup midtby samt KPTL nr. 11 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 413 – Boligområde i Ulstrup midtby” og ”Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-32” i offentlig høring

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i Favrskov Kommunes ønske om at etablere et blandet boligområde med tilhørende fælles opholdsareal. Inden for et mindre areal gives desuden mulighed for etablering af let erhverv.

Formålet med planlægningen er at skabe mulighed for etablering af åben-lave boliger, tæt-lave boliger, etageboliger og mulighed for let erhverv på en mindre del af grunden. Områderne til boligbebyggelse placeres omkring et grønt område, der skal fungere som et friareal for boligbebyggelsen og som et rekreativt areal for hele Ulstrup. Boligerne kan opføres i op til to etager. Lokalplanen skal desuden sikre, at der anlægges fælles opholdsareal til de nye boligområder og fastlægge parkering, vej og stiforløb.

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 4.BO.9 og omfatter et areal på i alt 3,6 ha. Kommuneplanramme 4.BO.9 udlægger området til åben-lave, tæt-lave og etageboliger. Da lokalplanen også udlægger et mindre areal til let erhverv, er den ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen, og der er derfor lavet et tillæg til Kommuneplan 2021-32.

I henhold til Planlovens § 17 gælder, at så snart et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøvurdering

Teknik og Kultur har foretaget en screening af lokalplanen efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes på baggrund heraf, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 8. december 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID eller MIT-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 413 – Boligområde i Ulstrup midtby” er fremlagt i offentlig høring i otte uger i perioden fra 8. december 2022 til 10. februar 2023.

Se "forslag til lokalplan nr. 413 – Boligområde i Ulstrup midtby” her.

Se "forslag til KPTL nr. 11" her.

Alle lokalplanforslag samt tillæg kan altid findes på www.plandata.dk

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 413 – Boligområde i Ulstrup midtby” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 10. februar 2023. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.

Høring
08.
dec.
2022
10.
feb.
2023
8860 Ulstrup
Lokalplan