Forslag til lokalplan 426 for Kildebakken i Hadsten, samt forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-23

Byrådet fremlægger ”forslag til lokalplan 426 for Kildebakken i Hadsten” og "forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-23" i offentlig høring

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at skabe overensstemmelse med de rammeudlæg der er foretaget i Kommuneplan 2021-32. Dette betyder, at den sydligste del af lokalplanområdet ændrer anvendelse fra erhvervsformål til offentlige formål. Den nordlige del af området, som allerede er byggemodnet, fastholdes som erhvervsområde med mulighed for etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Herudover skabes med lokalplanen mulighed for, at der i området kan etableres bebyggelser og faciliteter til brug for fritidsformål. Dette udspringer af en konkret henvendelse fra en padeloperatør, der ønsker at etablere et padelcenter i området.

I forslaget til kommuneplantillæg udvides anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 1.ER.12 til at muliggøre fritidsformål ud over den hidtidige hovedanvendelse til erhvervsområde. Herudover foreslås en mindre ændring af afgrænsningen mellem rammeområderne 1.ER.12 og 1.OF.18.

Det er vurderingen, at den ekstra anvendelsesmulighed til idrætsformål kan give en god sammenhæng til det nært beliggende boligområde mod øst, som dermed kan få let adgang til fritidsfaciliteter.

På grund af den konkrete henvendelse om muliggørelse af padel i området er den maksimale højde for byggeri i planforslagene øget fra 10 til 11 m, da det af hensyn til anvendelsen ønskes en indendørs loftshøjde på op til 10 meter. Forøgelsen af den tilladte bygningshøjde vurderes ikke at have en væsentlig betydning for omkringliggende ejendomme eller området i øvrigt, idet der er tale om en begrænset udvidelse på en meter. Herudover er der både udlagt et bredt vejprofil samt et beplantningsbælte mellem området og boligområderne øst for Ginneruplundvej.

I forbindelse med beslutning om igangsætning af lokalplansagen blev det af Plan- og Landdistriktsudvalget tilføjet, at parkeringsarealerne for erhvervsgrunden - der påtænkes anvendt til padeltennis - placeres i den østlige del tættest på beplantningsbæltet, og at det udendørs anlæg placeres i god afstand fra Ginneruplundvej.

Lokalplanforslaget stiller på denne baggrund krav om at faciliteter til udendørs idræt placeres minimum 100 meter fra boligområdet mod øst, og at der placeres en bygning, der har en afskærmende effekt i forhold til støj- og lysgener mellem de udendørsbaner og boligerne øst for området.

Miljøvurdering

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får indvirkninger på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanerne. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport.

Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 28. april 2023 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet (naevneneshus.dk)  www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med MitID eller NemID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside Klagevejledning Planklagenævnet (naevneneshus.dk). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 426 Kildebakken i Hadsten og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32” er fremlagt i otte uger i perioden fra 28. april til 23. juni 2023.

Se ”Forslag til lokalplan nr. 426 Kildebakken i Hadsten” her.

​Se Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32” her. 

Alle forslag til lokalplaner kan altid findes på www.plandata.dk 

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 426 Kildebakken i Hadsten og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 23. juni 2023. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til forslag til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af planforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen medmindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Høring
28.
apr.
2023
23.
jun.
2023
8370 Hadsten
Lokalplan