Forslag til lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg” i offentlig høring.

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre, at der kan opføres et boligområde med op til 16 boliger med tilhørende opholdsarealer ved Sellingvej i Hadbjerg.
Lokalplanforslaget omfatter et areal, der er kommuneplanlagt til boligformål ved Sellingvej i Hadbjerg.
Formålet med lokalplanen er at muliggøre anvendelse af området til boligformål.

Miljøvurdering

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får indvirkninger på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanen. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport.

Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 18. december 2023 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside Klageportalen - Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg” er fremlagt i otte uger i perioden fra 18. december 2023 til 12. februar 2024.

Se ”Forslag til lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg”

Evt. skriftlige bemærkninger ” Forslag til lokalplan nr. 388 Boliger ved Sellingvej i Hadbjerg” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 12. februar 2024. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.
 

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af planforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen medmindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

 

Høring
18.
dec.
2023
12.
feb.
2024
8370 Hadsten
Lokalplan

Alle planer kan ses på: https://planinfo.dk