Forslag til lokalplan nr. 403 - Solcelleanlæg ved Voldby og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-32 samt udkast til §25 tilladelse

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 403 Solcelleanlæg ved Voldby og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-32” med tilhørende miljøvurderingsrapport samt udkast til §25 tilladelse i offentlig høring. Borgermøde om planforslagene 8. juni 2022, kl 19:30 – 21:30, Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et teknisk anlæg i form af et jordbaseret solcelleanlæg inklusiv tekniske anlæg og installationer til anlæggets drift. Anlægget omfatter et areal på ca. 55 hektar. Det er søgt at sikre, at anlægget tilpasses landskabet, og at det medfører begrænsede miljøgener for nabobeboelser. 
Der er endvidere indlagt bestemmelser om etablering af stiforbindelser, som øger adgangen gennem området. Efter endt produktion skal det sikres, at solcelleanlægget fjernes, og at området reetableres til natur- eller landbrugsformål. 

Der er i tillæg til planforslagene udarbejdet en miljøvurderingsrapport, der beskriver de miljømæssige forhold vedrørende anlægget. Planforslagene og miljøvurderings-rapporten er i offentlig høring. 

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-32

Realisering af projektet forudsætter, at der fastlægges bestemmelser, retningslinjer og rammer for planlægning for et solcelleanlæg i rammeområde 13.TA.15. 

Miljøvurdering 

Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurderings- rapport sker efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Høringsperioden følger offentlighedsperioden for planforslagene. 

Offentlighedsperiode 

Forslag til lokalplan nr. 403 – Solcelleanlæg ved Voldby og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-23 er fremlagt i otte uger fra 3. maj 2022 til og med 30. juni 2022. 

Her finder du planforslagene

Forslag til lokalplan nr. 403 – Solcelleanlæg ved Voldby og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-23, samt miljøvurderingsrapport og udkast til §25 tilladelse kan ses på:
www.plandata.dk og på Favrskov Kommunes digitale kortløsning.   

Høringssvar 

Du kan indgive høringssvar til de fremlagte planforslag og miljøvurderingsrapport. De skal være skriftlige og sendes til:  
•    Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup 
eller til
•    E-mail: plan@favrskov.dk 

Borgermøde 

Favrskov Kommune vil i samarbejde med Energistyrelsen og Better Energy A/S holde et møde for borgere og øvrige med interesse for planlægning af solcelleanlæg ved Voldby: onsdag 8. juni 2022 i In-Side, Dalvej 1, 8450 Hammel, kl. 19.30 – 21.30. 

På mødet vil der være lejlighed til at høre mere om planforslagene med tilhørende rapporter. Energistyrelsen vil orientere om de særlige ordninger, der gælder for solcelleanlæg tæt ved naboer, og projektet vil blive præsenteret af firmaet Better Energy A/S. Der vil naturligvis også være mulighed for at stille spørgsmål til planlægningen. 

Den videre proces

Efter høringsperiodens afslutning vil Byrådet gennemgå de indsendte høringssvar og herefter tage stilling til om planforslagene med miljørapport og VVM-redegørelse kan vedtages.  

Vigtig information om databeskyttelse

Alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.
Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Høring
05.
maj.
2022
30.
jun.
2022
8450 Hammel
Lokalplan