Forslag til lokalplan nr. 408 Offentlige formål og boliger ved Hadbjergvej i Hadsten og Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 408 Offentlige formål og boliger ved Hadbjergvej i Hadsten” og ”Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32” i offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at muliggøre, at området kan indrettes med bygninger og funktioner til offentlige formål herunder specifikt et moderne plejecenter samt en eventuel fremtidig udvidelse af ”Botilbud Elbæk” og ”Aktivitetscenter Elbæktoften”. Herudover vil der kunne etableres yderligere offentlige funktioner i området samt et boligområde til tæt-lave boliger og etageboliger.

Lokalplanforslaget udlægger et sammenhængende grønt område med grønne landskabskiler, der skaber forbindelse mellem naturen og landskabet mod nord og de nye og eksisterende byområder. I lokalplanen udlægges der desuden areal til udvidelse af Hadbjergvej, en ny rundkørsel og plads til tekniske anlæg, som fx regnvandsbassiner.

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32

”Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32” er udarbejdet med henblik på at muliggøre, at der i tilknytning til de offentlige funktioner kan opføres boliger i en del af området. Størstedelen af lokalplanområdet er aktuelt omfattet af rammeområde 1.OF.15 Hadbjergvej og Elbæk Alle i Kommuneplan 2021-32, der beskriver, at området kan anvendes til offentlige og private servicefunktioner fortrinsvis med regional betydning, fx uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomhed, sociale institutioner samt offentlig administration, brandstation eller anden kontorvirksomhed. Der må desuden indrettes boliger, som er nødvendige for virksomhedernes og institutionernes drift.

I ”Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32” er den østligste del af området i stedet foreslået udlagt i rammeområde 1.BO.67 til boligformål. Den resterende del af rammeområde 1.OF.15 fastholdes med tillægget til offentlige og private servicefunktioner med en mindre anvendelsesmæssig justering.

Miljøvurdering 

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får en indvirkning på miljøet ud over dem, der er belyst i planerne. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 6. maj 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode 

”Forslag til lokalplan nr. 408 Offentlige formål og boliger ved Hadbjergvej i Hadsten” og ”Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32” er fremlagt i otte uger i perioden fra 6. maj til 1. juli 2022.

Se ”Forslag til lokalplan nr. 408 Offentlige formål og boliger ved Hadbjergvej i Hadsten” og ”Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32”.

Forslag til lokalplaner kan altid findes på www.plandata.dk og på Favrskov Kommunes digitale kortløsning.

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 408 Offentlige formål og boliger ved Hadbjergvej i Hadsten” og ”Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-32” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 1. juli 2022. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk 
Byrådet vil herefter tage stilling til forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget.

Høring
06.
maj.
2022
01.
jul.
2022
8370 Hadsten
Lokalplan