Forslag til lokalplan nr. 409 Boligområde i Lading nord og forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 409 Boligområde i Lading nord og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-32” i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at området kan bebygges med åben-lave og tæt-lave boliger med tilhørende fri- og opholdsarealer. 

Lokalplanen giver mulighed for åben-lav boligbebyggelse i hele lokalplanområdet. For to afgrænsede delområder er der skabt supplerende mulighed for, at der som erstatning for de åben-lave boliger kan opføres to mindre tæt-lave bebyggelser. Herved gøres lokalplanen mere robust i forhold til at muliggøre de boligtyper, som efterspørges på realiseringstidspunktet.

Håndtering af regnvand skal ske på overfladen, og lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser om, at regnvand skal afledes i åbne render eller grøfter, så det bliver rekreativ kvalitet for området. Visse steder skal vandet ledes i lukkede rør eller tætte grøfter af hensyn til beskyttet natur i nærheden.

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-32

Med tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-32 udvides rammeområde 11.BO.2 – Lading nord, så de nødvendige regnvandsbassiner kan placeres inden for rammens afgrænsning. Rammebestemmelserne justeres så det er tydeligt at udvidelsen kun er til regnvandsbassiner eller lignende.

Miljøvurdering 

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanen. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 5. april 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode 

Se ”Forslag til lokalplan nr. 409 Boligområde i Lading nord og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-32”.

Lokalplaner og tillæg kan altid findes på www.plandata.dk   

”Forslag til lokalplan nr. 409 Boligområde i Lading nord og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-32” er fremlagt i otte uger i perioden fra 5. april til 31. maj 2022.

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 409 Boligområde i Lading nord og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-32” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 31. maj 2022. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk 

Byrådet vil herefter tage stilling til forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget.
 

Høring
05.
apr.
2022
31.
maj.
2022
8471 Sabro
Lokalplan