Forslag til lokalplan nr. 414 – Boligområde ved Riisvej og Anneksvej i Foldby-Norring

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 414 – Boligområde ved Riisvej og Anneksvej i Foldby-Norring” i offentlig høring

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i en privat bygherres ønske om at etablere et boligområde med åben-lave boliger med tilhørende fælles opholdsarealer mellem Riisvej og Anneksvej i Foldby-Norring. 

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførsel af 19 åben-lav boliger i form af individuelle enfamiliehuse samt 12 boliger i form af 6 dobbelthuse på særligt udpegede grunde. Grundstørrelserne varierer fra 800 m² til 1043 m². Dobbelthusene placeres spredt i området, så det sikres, at området fremstår som et åben-lav boligområde. Boligerne kan opføres i op til 2 etager.

Lokalplanen skal desuden sikre, at der anlægges fælles opholds- og friarealer til det nye boligområde samt fastlægge parkering, vej- og stiforløb.

Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 7.BO.2, mens en mindre del (areal ud for Anneksvej) ligger inden for kommuneplanramme 7.BO.9. Lokalplanområdet omfatter et areal på i alt 3,7 ha.
I henhold til Planlovens § 17 gælder, at så snart et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøvurdering 

Teknik og Kultur har foretaget en screening af lokalplanen efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes på baggrund heraf, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 31. marts 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID eller MIT-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

Se ”Forslag til lokalplan nr. 414 – Boligområde ved Riisvej og Anneksvej i Foldby-Norring”.

Lokalplaner kan altid findes på www.plandata.dk

”Forslag til lokalplan nr. 414 – Boligområde ved Riisvej og Anneksvej i Foldby-Norring” er fremlagt i offentlig høring i otte uger i perioden fra 31. marts til 27. maj 2022.

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 414 – Boligområde ved Riisvej og Anneksvej i Foldby-Norring” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 27. maj 2022. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk 

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.
 

Høring
31.
mar.
2022
27.
maj.
2022
8382 Hinnerup
Lokalplan