Forslag til lokalplan nr. 415 Boligområde ved Herredsvej i Hinnerup

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 415 Boliger ved Herredsvej i Hinnerup” i offentlig høring.

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 415 Boliger ved Herredsvej i Hinnerup” i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der kan opføres 52 boliger fordelt på 20 tæt-lave boliger i en og to etager samt 32 etageboliger i to etager. Desuden skal lokalplanen sikre, at der opføres fælleshuse, anlægges fælles parkeringspladser og etableres grønne fælles opholdsarealer og fællesanlæg i tilknytning til boligbebyggelsen.

Lokalplanen sikrer tillige, at der anlægges et regnvandsbassin i områdets sydøstlige del. Regnvandsbassinet tilfører sammen med afledning af regnvand i åbne render og grøfter området en rekreativ værdi.

Lokalplanområdet udgør ca. 1 ha. Lokalplanområdet er privatejet og afgrænses mod vest af Herredsvej og mod nord af Engelbjerggård. Mod øst grænser lokalplanområdet op til det tæt-lave boligområde på Højager. Mod syd løber det overordnede stisystem, der forbinder store dele af boligområderne i Hinnerup. Syd for stien findes området med lægehus og andre sundhedstilbud.

Miljøvurdering 

Planenes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planen ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanen. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport. 

Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.
En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 1. april 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode 

Se ”Forslag til lokalplan nr. 415 Boliger ved Herredsvej i Hinnerup” 

Lokalplaner kan altid findes på www.plandata.dk   

”Forslag til lokalplan nr. 415 Boliger ved Herredsvej i Hinnerup” er fremlagt i otte uger i perioden fra 1. april til 1. juni 2022. Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 415 Boliger ved Herredsvej i Hinnerup” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 1. juni 2022. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk 

Byrådet vil herefter tage stilling til lokalplanforslaget.

Høring
01.
apr.
2022
01.
jun.
2022
8382 Hinnerup
Lokalplan