Forslag til lokalplan nr. 416 – Boligområde ved Syrenvej i Laurbjerg

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 416 – Boligområde ved Syrenvej i Laurbjerg” i offentlig høring.

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i en privat lodsejers ønske om at etablere et boligområde med tæt-lave boliger med tilhørende fælles opholdsarealer på Østergade 15 i Laurbjerg. Boligområdet ønskes etableret på den del af ejendommen, der ligger langs Syrenvej. 

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførsel af 12 tæt-lave boliger. Boligerne vil have en størrelse på 90-100 m². Boligerne placeres langs to boligveje og omkring et centralt beliggende grønt område. Boligerne kan opføres i op til 1,5 etage. Lokalplanen skal desuden sikre, at der anlægges fælles opholds- og friarealer med håndtering af regnvand på overfladen og fastlægge parkering, vej- og stiforløb. 

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 8.BO.1 i Kommuneplan 2021-32, der udlægger området til boligområde. Området har et areal på ca. 4600 m² og ligger centralt placeret i Laurbjerg med kort afstand til skole, institution og idrætsfaciliteter.

I henhold til Planlovens § 17 gælder, at så snart et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøvurdering 

Teknik og Kultur har foretaget en screening af lokalplanen efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes på baggrund heraf, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 2. maj 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID eller MIT-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

Se ”Forslag til lokalplan nr. 416 – Boligområde ved Syrenvej i Laurbjerg”.

Lokalplaner kan altid findes på www.plandata.dk og på Favrskov Kommunes digitale kortløsning.

”Forslag til lokalplan nr. 416 – Boligområde ved Syrenvej i Laurbjerg” er fremlagt i offentlig høring i otte uger i perioden fra 2. maj til 27. juni 2022.

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 416 – Boligområde ved Syrenvej i Laurbjerg” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 27. juni 2022. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk 

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.

Høring
02.
maj.
2022
27.
jun.
2022
8870 Langå
Lokalplan