Forslag til lokalplan nr. 419 - Udvidelse af erhvervsområdet syd for Zeta i Søften

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 419 udvidelse af erhvervsområdet syd for Zeta i Søften” i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe en byggemulighed, der kan udnyttes forud for, at der forventes at ske en samlet planlægning for en større udvidelse af erhvervsområdet. Der er tale om en konkret virksomhed, der ønsker at opføre byggeri til administration og lager. 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere erhvervstyper som servicevirksomheder, kontorerhverv, administration, forskning- og uddannelsesrettede funktioner. Området retter sig særligt mod facadeorienterede virksomheder og virksomheder med megen persontrafik. Endvidere giver lokalplanen mulighed for at etablere fritidsaktiviteter, forudsat at eksisterende omkringliggende erhverv ikke bliver pålagt yderligere begrænsninger på deres drift.

Der må kun etableres udvalgsvarebutikker med tilknytning til e-handelsvirksomhed med større lagerfaciliteter i området. Den enkelte butik må have et bruttoetageareal på maksimalt 250 m². Der må ikke etableres dagligvarebutikker.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 27.000 m², der afgrænses af Beta mod vest, Zeta mod nord og ejendommen Delta 1 mod syd. Øst for lokalplanområdet ligger en boligejendom i landzone i kommuneplanramme 5.ER.4, der er udlagt til erhverv. 

De bebyggelsesregulerende bestemmelser, der gælder for resten af Søften Erhverv videreføres i denne lokalplan, hvor den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til 50% af den enkelte grund, og den maksimale andel af grundarealet, der må bebygges er 40%. Det maksimale etageantal fastsættes til fire og den maksimal bygningshøjde højde er 15 meter.

Miljøvurdering 

Planenes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planen ikke får indvirkninger på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanen. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport. 

Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.
En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 1. juni 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode 

Se ”Forslag til lokalplan nr. 419 udvidelse af erhvervsområdet syd for Zeta i Søften” her.

Forslag til lokalplaner kan altid findes på www.plandata.dk og på Favrskov Kommunes digitale kortløsning.

”Forslag til lokalplan nr. 419 udvidelse af erhvervsområdet syd for Zeta i Søften” er fremlagt i fire uger i perioden fra 1. juni til 30. juni 2022. Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 419 udvidelse af erhvervsområdet syd for Zeta i Søften” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 30. juni 2022. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk 

Byrådet vil herefter tage stilling til lokalplanforslaget.
 

Høring
01.
jun.
2022
30.
jun.
2022
8382 Hinnerup
Lokalplan