Forslag til lokalplan nr. 420 Boligområde ved Hammelvej i Lyngå og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 420 Boligområde ved Hammelvej i Lyngå og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-32” i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udstykke syv parcelhusgrunde, udlægge fælles opholdsarealer og sikre vejadgang fra Lyngåvej til boligområdet.

Lokalplanen tager udgangspunkt i en privat lodsejers ønske om at udstykke parcelhusgrunde på et areal, hvor der tidligere har ligget landbrugsbygninger. Der er ved lokalplanens udarbejdelse to gylletanke og en driftsbygning i lokalplanområdet, der forudsættes fjernet, før der kan udstykkes parcelhusgrunde.

Lokalplanområdet disponeres, så de nye boliger vil udgøre en harmonisk afgrænsning af landsbyen mod det åbne land vest for udstykningen.

Det tidligere stuehus og en bolig i en længe i den oprindelige gårdstruktur bevares. De markante allétræer langs adgangsvejen fra Hammelvej til de to eksisterende boliger udpeges som bevaringsværdige i lokalplanen, da de udgør en karakteristisk del af det oprindelige gård- og landsbymiljø.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre parcelhuse i maks. én etage med udnyttelig tagetage for­uden en eventuel kælder. For at sikre at byggeriet får et vist landsbypræg indeholder lokalplanen bl.a. bestemmelser om, at tage skal udformes med symmetrisk saddeltag med 40-50 graders hældning, og at tage må opføres med halv- eller kvart-valm, men ikke med hel-valm.

Miljøvurdering

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får indvirkninger på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanerne. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport.

Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 21. december 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 420 Boligområde ved Hammelvej i Lyngå og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-32” er fremlagt i ni uger i perioden fra 21. december 2022 til 27. februar 2023.

Se ”Forslag til lokalplan nr. 420 Boligområde ved Hammelvej i Lyngå og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-32” her

Alle forslag til lokalplaner kan altid findes på www.plandata.dk 

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 420 Boligområde ved Hammelvej i Lyngå og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-32” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 27. februar 2023. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til lokalplanforslaget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af planforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen medmindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Høring
21.
dec.
2022
27.
feb.
2023
8370 Hadsten
Lokalplan