Forslag til lokalplan nr. 421 Boligområde i Vadsted, Hammel samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 421 Boligområde i Vadsted, Hammel” og ”Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32” i offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at muliggøre, at området kan bebygges med åben-lave og tæt-lave boliger med tilhørende fri- og opholdsarealer.

Lokalplanforslaget giver mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse med en attraktiv placering, hvor et kuperet landskab og en varieret natur er rundt omkring samt en god tilknytning til Hammel. For delområder med tæt-lav bebyggelse vil der være mulighed for fællesskabsbaserede boliger med fælles parkering og fælleshuse.

Dalforløbene, som er en stor del af lokalplanområdet, er udlagt til fælles fri- og opholdsarealer med tværgående grønne kiler og et stisystem, som binder lokalplanområdet sammen med det eksisterende boligområde og de rekreative arealer med Vadstedsøerne nord for.

Håndtering af regnvand skal ske på overfladen, og lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser om, at regnvand skal afledes i åbne render eller grøfter, så det bidrager til en rekreativ kvalitet i området.

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32

”Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32” er udarbejdet med henblik på at muliggøre en udvidelse af rammeområde 3.BO.17 samt en mindre teknisk justering af rammeområde 3.RE.10. Størstedelen af lokalplanområdet er aktuelt omfattet af rammeområde 3.BO.17, men for at give en mere hensigtsmæssig afgrænsning på lokalplanområdet omfattet dalstrøget mod vest udvides rammeområdet.

Miljøvurdering

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får en indvirkning på miljøet ud over dem, der er belyst i planerne. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 9. december 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 421 Boligområde i Vadsted, Hammel” og ”Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32” er fremlagt i otte uger i perioden fra 9. december til 10. februar 2023.

Se ”Forslag til lokalplan nr. 421 Boligområde i Vadsted, Hammel” og ”Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32” her.

Forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg kan altid findes på www.plandata.dk.

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 421 Boligområde i Vadsted, Hammel” og ”Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 10. februar 2023. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk Byrådet vil herefter tage stilling til forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget.

Høring
09.
dec.
2022
10.
feb.
2023
8450 Hammel
Lokalplan