Forslag til lokalplan nr. 422 Boligområde ved Møllevej i Grundfør

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 422 – Boligområde ved Møllevej i Grundfør” i offentlig høring.

Lokalplanen tager udgangspunkt i en privat bygherres ønske om at etablere et boligområde med åben-lave boliger med tilhørende fælles opholdsarealer ved Møllevej i Grundfør.

Lokalplanområdet ligger i den centrale og ældste del af Grundfør og inden for kommuneplanramme 12.BL.9. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,7 ha.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførelse af 13 åben-lave boliger i form af individuelle enfamiliehuse. Grundstørrelserne varierer fra ca. 800 m² til ca. 1.100 m². Boligerne kan opføres i op til 1,5 etage. Det resterende areal udlægges til fælles opholdsareal. Lokalplanen fastlægger desuden placering af områdets veje, stier og fælles friareal. Lokalplanområdet indrettes med tilkørsel fra Møllevej.

På ejendommen findes eksisterende landbrugsbygninger og et stuehus. Ejendommen har oprindeligt været en trelænget gård, som senere er tilbygget af flere omgange. Der drives ikke længere landbrug på ejendommen, og bygningerne udgør i dag en betydelig bygningsmasse set i forhold til den øvrige bebyggelse i Grundfør. Landbrugsbygninger skal nedrives i forbindelse med realisering af lokalplanen. Lokalplanen giver dog mulighed for, at det eksisterende stuehus kan bevares.

I henhold til Planlovens § 17 gælder, at så snart et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøvurdering

Teknik og Kultur har foretaget en screening af lokalplanen efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes på baggrund heraf, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 31. marts 2023 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID eller MIT-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 422 Boligområde ved Møllevej i Grundfør” er fremlagt i offentlig høring perioden fra 31. marts 2023 til 26. maj 2023

Se ”Forslag til lokalplan nr. 422 Boligområde ved Møllevej i Grundfør” her.

Lokalplaner kan altid findes på www.plandata.dk og www.favrskov.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser.

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 422 Boligområde ved Møllevej i Grundfør” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 26. maj 2023. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.

Høring
31.
mar.
2023
26.
maj.
2023
8382 Hinnerup
Lokalplan