Forslag til lokalplan nr. 427 Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter og Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 427 Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter” og ”Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32” i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at der kan opføres en padelhal i tilknytning til Hammel Idrætscenter samt ske udvidelse af det eksisterende byggefelt omkring centret.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførsel af en padelhal nord for Borringsvej i forbindelse med idrætscentret samt en udvidelse af centret mod vest. Byggefelterne er udlagt så en udvidelse af centret kan ske samtidig med at stiforbindelsen gennem området og trafiksikkerheden bibeholdes.

Lokalplanen åbner endvidere mulighed for afholdelser af udstillinger, markeder mv. for en bredere kreds af borgere og foreninger, samt at der kan indrettes overnatningsfaciliteter i idrætscentret.

Den primære vejadgang til området er Thorsvej via Tilemannsvej. Den sekundære vejadgang er Borringsvej via Gl. Randersvej, der vil fungere som adgangsvej til padelhallen.

Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32

Den nordlige del af lokalplanområdet er aktuelt omfattet af rammeområde 3.OF.5, der udlægger området til offentlige formål. Den resterende del af lokalplanområdet er aktuelt omfattet af rammeområde 3.RE.14, der udlægger området til rekreative formål. Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32 er udarbejdet med henblik på en justering af rammeområde 3.OF.5, samt at muliggøre en udvidelse af rammeområde 3.RE.14, så padelhallen bliver beliggende i en rekreativ ramme sammen med Hammel Idrætscenter.

Miljøvurdering

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får indvirkninger på miljøet ud over dem, der er belyst i planerne. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport.

Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 26. april 2023 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet (naevneneshus.dk)  www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med MitID eller NemID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside Klagevejledning Planklagenævnet (naevneneshus.dk). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 427 Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter” og ”Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32” er fremlagt i otte uger i perioden fra 26. april til 21. juni 2023.

Se ”Forslag til lokalplan nr. 427 Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter” her

Se ”Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32” her

Alle forslag til lokalplaner kan altid findes på www.plandata.dk

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 427 Idrætsformål ved Thorsvej i Hammel, Hammel Idrætscenter” og ”Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-32” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 21. juni 2023. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk.

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslagene.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger, som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelige. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, medmindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Høring
26.
apr.
2023
21.
jun.
2023
8450 Hammel
Lokalplan