Forslag til lokalplan nr. 434 Dagligvarebutik i Ødum og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet fremlægger "Forslag til lokalplan nr. 434 Dagligvarebutik i Ødum og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32" i offentlig høring

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre, at der kan opføres en dagligvarebutik i Ødum. 

Formålet med tillægget til kommuneplanen er at give mulighed for flere butikker i Ødum ved at udlægge Ødum som et lokalcenter til butikker i kommuneplanen. Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på op til 1.200 m2 med tilhørende parkering, lager og vareindlevering, på hjørnet mellem Mejlbyvej og Landevejen.

Miljøvurdering

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. 

Kommunen vurderer, at kommuneplantillæg nr. 19 ikke får indvirkninger på miljøet ud over dem, der er belyst i kommuneplantillægget. Kommunen har derfor vurderet, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes.

Kommunen har vurderet at der er krav om at forslag til lokalplan nr. 434 skal miljøvurderes. Emnet for miljøvurderingen er trafikbelastning og sikkerhed.

Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 3. juni 2024 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside Klageportalen - Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 434 Dagligvarebutik i Ødum” og ”Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32” er fremlagt i otte uger i perioden fra 3. juni til 29. juli 2024

Se ”Forslag til lokalplan nr. 434 Dagligvarebutik i Ødum” og ”Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32”

Evt. skriftlige bemærkninger ”Forslag til lokalplan nr. 434 dagligvarebutik i Ødum” og ”Forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-32” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 29. juli 2024. Bemærkninger kan tillige sendes til [email protected]

Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.
 

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af planforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen medmindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

 

Høring
03.
jun.
2024
29.
jul.
2024
8370 Hadsten
Lokalplan