Forslag til spildevandsplan 2021-2028

Tirsdag 28. september 2021 vedtog byrådet i Favrskov Kommune Forslag til spildevandsplan 2021-2028. Forslaget er nu i offentlig høring indtil 1. december 2021.

Tirsdag 28. september vedtog byrådet i Favrskov Kommune Forslag til spildevandsplan 2021-2028.

Forslaget sendes nu i offentlig høring i 8 uger indtil 1. december 2021.

Du kan læse Forslag til spildevandsplan 2021-28 her

Har du bemærkninger til spildevandsplanen, kan disse sendes pr. mail til spildevandjord@favrskov.dk eller pr. brev til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att. Natur og Miljø.

Byrådet forventes at vedtage den endelige plan i starten af 2022.

Om planen

Forslag til spildevandsplan 2021-2028 er udarbejdet af Favrskov Kommune i samarbejde med Favrskov Spildevand A/S.

Planen danner grundlag for, hvordan Favrskov Kommune og Favrskov Spildevand A/S vil håndtere spildevandet i perioden 2021-2028.

Helt overordnet har spildevandsplanen fokus på at sikre, at regnvand og spildevand håndteres på en måde, som tilgodeser både borgerne, naturen og miljøet i Favrskov.

Spildevandsplanen erstatter Spildevandsplan 2013 med tilhørende tillæg og er udarbejdet i samarbejde med Favrskov Spildevand A/S.

Favrskov Kommune har desuden udarbejdet en miljørapport med en miljøvurdering af planen. Den kan ses med følgende link: www.favrskov.dk/spildevandsplan21/miljøvurdering

Planen er digital

Planen er digital og fungerer i praksis ligesom en hjemmeside. Det betyder, at du kan klikke dig rundt efter behov og søge dig frem til den information, der er relevant for dig.

Du kan se, om du bliver påvirket af spildevandsplanen ved at vælge menupunktet ”Kort” og indtaste din adresse eller matrikel i søgefeltet. På kortet kan du vælge, hvilke forskellige temaer i spildevandsplanen der skal vises, og du kan også få vist f.eks. oplysninger om lokalplaner, natur og grundvand.

Gå til Forslag til spildevandsplan 2021-28

Udvalgte emner

Herunder finder du udvalgte emner fra forslaget, som kan få særlig betydning for dig som borger eller virksomhed.

Afledning af overfladevand i erhvervsområder

I erhvervsområder er der stigende behov for at udnytte grundarealet med etablering af nye bygninger og befæstede arealer. Dette medfører en øget afledning af overfladevand inklusiv tagvand. Kapaciteten i Favrskov Spildevands ledninger kan derved blive utilstrækkelig, og der vil ske opstuvning af regnvand på terræn.

Denne spildevandsplan fastsætter derfor retningslinjer for, hvor meget uforsinket overfladevand, der må afledes til kloak fra den enkelte ejendoms grundareal ved etablering af nye bygninger og belægninger. Ønskes afledning af mere overfladevand, kan bestemmelserne imødekommes ved etablering af overjordisk eller underjordisk forsinkelsesbassin på ejendommen. Overfladevand kan også nedsives, hvis der kan opnås tilladelse hertil i forhold til grundvandsbeskyttelsen, jordens nedsivningsevne og afstanden til grundvandet.

Læs nærmere og se et kort med bestemmelser for de enkelte erhvervsområder her.

Adskillelse af regnvand og spildevand (separering)

I de kommende år er det hensigten at fortsætte arbejdet med at omlægge kommunens fælleskloakerede områder, hvor regn- og spildevand løber i en fælles ledning, således at dette ændres til et separatsystem, hvor regn- og spildevand løber i hver sin ledning.

I denne planperiode påbegyndes separering af en del af Hadsten, og dette arbejde vil fortsætte i næste planperiode efter 2029. Desuden vil der ske separering af kloakken i Vester Velling, Hvorslev, Gerning, Svenstrup samt Miravej i Søften, og separeringen af kloakken i Voldum vil blive afsluttet. 

Favrskov Spildevand etablerer et nyt hovedkloaksystem med to kloakledninger og sætter to stik ind på hver grund. Efterfølgende skal grundejerne selv sørge for, at regn- og spildevand adskilles inde på de private grunde. Forinden vil Favrskov Kommune og Favrskov Spildevand i god tid orientere grundejerne.

Se tidsplan og kort over de berørte områder her

Matrikler der kan blive berørt af nye spildevandsanlæg

Ved realisering af denne spildevandsplan kan visse ejendomme blive berørt af nye spildevandsanlæg, som Favrskov Spildevand skal etablere for at realisere det planlagte. Det er f.eks. ledninger eller grøfter til transport af regnvand samt regnvandsbassiner eller ledninger til spildevand.

Se hvilke matrikler, der kan blive berørt af spildevandsanlæg her

Har du bemærkninger?

Forslaget sendes nu i offentlig høring i 8 uger indtil 1. december 2021.

Du kan læse Forslag til spildevandsplan 2021-28 her

Har du bemærkninger til spildevandsplanen, kan disse sendes pr. mail til spildevandjord@favrskov.dk eller pr. brev til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att. Natur og Miljø.

Vigtig information om afgivelse af høringssvar

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling.

Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Favrskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Du kan læse mere om databeskyttelse her.

Høring
06.
okt.
2021
01.
dec.
2021
Høringer for hele kommunen
Spildevand