Forudgående offentlig høring for serviceområde ved E45 nær Hadsten

Favrskov Kommune indkalder til en forudgående offentlig høring for et tillæg til Kommuneplan 2021-32. Tillægget skal muliggøre planlægning for et serviceområde ved E45 nær Hadsten

Serviceområdet forventes at rumme op til 52 ladestandere til elbiler, en tankstation med vaskehal, pendlerparkering og et restaurationsområde.

For mere information om sagen se referat fra møde 8. december 2022 i Plan- og Landdistriktsudvalget.

Før der kan ske større ændringer af kommuneplanen, skal der i henhold til planlovens § 23 c indkaldes ideer, forslag og bemærkninger til planlægning ved en såkaldt forudgående høring.

I denne forbindelse gives interesserede mulighed for at kommentere intentionerne for etableringen af et serviceområde ved E45 nær Hadsten og komme med forslag eller idéer, der kan inddrages i den videre planlægning.

Den videre planlægning vil omfatte udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. I forbindelse med planprocessen vil der - ud over denne forhøring - blive gennemført en supplerende høring, når planforslagene er udarbejdet.

Se PDF af "Forudgående offentlig høring for serviceområde ved E45 nær Hadsten" her.

Bemærkninger skal indsendes inden 10. februar 2023 via e-mail til plan@favrskov.dk eller via brevpost til adressen: Favrskov Kommune, Plan, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte byplanlægger Janne Nørreskov Burhardt på telefon 8964 3030

 

Persondata:

Alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Høring
12.
jan.
2023
10.
feb.
2023
8370 Hadsten
Planer
Projektområdets placering er markeret med en hvid stipling
Projektområdets placering er markeret med en hvid stipling. Med blåt er indtegnet en fremtidig udvidelse af E45, og kommunegrænsen er indtegnet med rødt.