Helhedsplan for Laurbjerg endeligt vedtaget

Favrskov Byråd har byrådsmødet 30. november endeligt vedtaget ”Helhedsplan for Laurbjerg”

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 27. maj 2021 til 22. juli 2021. I høringsperioden har der 21. juni 2021 været afholdt borgermøde i Laurbjerghallen, hvor helhedsplanen blev præsenteret og borgerne havde mulighed for at drøfte og stille spørgsmål til forslaget.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra fem borgere. Herudover har Hadsten Lystfiskerforening, Langå lystfiskerforening, Favrskov4ren, Laurbjerg Menighedsråd og Laurbjerg-Hallens Støtteforening indgivet høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler opholdsplads ved Lilleå, sti langs Lilleå, trafikdæmpende foranstaltninger på Østergade, genetablering af Kirkestien, bedre busforbindelser, genåbning af stationen, byudvikling, benyttelse af grusgraven, etablering af stirundture, p-pladser ved skolen, placering af eksisterende multibane, indskrivning af afsnit om biodiversitet, placering af forplads til stationen, placering af opholdssted for unge, tilgængelighed, forskønnelse af torvet og forslag til ændringer af kort i planen.

De indkomne høringssvar har betydet at nedenstående idéer er indarbejdet i den endelige udgave af ”Helhedsplan for Laurbjerg”.

 • Trafikdæmpende foranstaltninger på Østergade.
 • Etablering af nordgående stiforløb mellem Skolevej og Karmarkvej
 • Mulighed for ophold langs de beskrevne stier.
 • Sammenbinding af det grønne område ved Rødtjørnevej og det grønne område ved boldbanen.
 • Kælkebakke og naturlegeplads i grusgraven.
 • Punkt om forbedring af biodiversiteten i Laurbjerg. · Angivelse af hvor mange boliger, der forventes at kunne etableres inden for det område, der foreslås udlagt til byudvikling.
 • Flytning af købmandsforretningen.

På baggrund af de indkomne høringssvar udgår eller ændres nedenstående idéer i den endelige udgave af ”Helhedsplan for Laurbjerg”.

 • Flytning af p-pladserne ved skolen til område mellem skolen og Laurbjerg hallen.
 • Nedlæggelse af multibanen ændres til idé om flytning af multibanen.

Formålet med helhedsplanen er at fastlægge en retning for den overordnede fremtidige udvikling af Laurbjerg. De endelige bestemmelser og rammer for byens udvikling fastlægges i den kommende kommuneplan og i den konkrete lokalplanlægning.

Helhedsplanen er en ikke-lovbunden plantype, der ikke i sig selv har retsvirkning for ejere og brugere inden for området. Planen er et planlægningsredskab for kommunen, der formidler de overordnede tanker og visioner for områdets udvikling. Helhedsplanen for Laurbjerg fastlægger:

 • Placering og omfang af nye boligområder.
 • Infrastrukturen.
 • Placering af aktivitetsområder i byen.
 • Visuelle og fysiske forbindelser i byen og til den omkringliggende natur.
 • Forskønnelse af byen.

Den endeligt vedtagne ”Helhedsplan for Laurbjerg”, de indkomne høringssvar og og Teknik og Miljøs vurdering af de indkomne høringssvar kan ses her.

Annoncering
09.
dec.
2021
09.
jun.
2022
8870 Langå
Planer