Høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Favrskov Kommune sender hermed udkast til Natura 2000-handleplaner for planperioden 2022-2027 i offentlig høring i 8 uger.

Favrskov Kommune sender hermed udkast til Natura 2000-handleplaner for planperioden 2022-2027 i offentlig høring i 8 uger.

Natura 2000-handleplanen er gældende for et Natura 2000-områder der ligger delvist i Favrskov Kommune:

Natura 2000 område nr. 229 - Bjerre Skov og Haslund Skov

Høringsfrist

Favrskov Kommune gør opmærksom på, at høringsfristen for den offentlige høring løber frem til d. 29. marts 2024. For mere information om høringsfrist henvises til nedenstående link til Natura 2000-handleplanen og høringsportal.

Baggrund for høringen

Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 næste generation af de statslige Natura 2000-planer for perioden 2022-2027, der i denne planperiode også dækker de fredskovspligtige arealer. Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Natura 2000-planerne er gældende for samtlige 257 Natura 2000-områder i Danmark, hvoraf et enkelt område ligger delvist i Favrskov Kommune. Planerne indeholder langsigtede målsætninger for naturtilstanden med indsatser der skal gennemføres i planperioden. Den nationale prioritering i denne planperiode er indsatser med fokus på mere naturlige processer, naturens robusthed, sikre og forbedre tilstande af den eksisterende natur med særlig fokus på særligt truede arter samt bekæmpelse af invasive arter.

I forlængelse af de statslige Natura 2000-planer har Favrskov Kommune, i samarbejde med Randers Kommune der har del i Natura 2000-området, udarbejdet udkast til Natura 2000-handleplanen, gældende for Natura 2000-området. Da en stor del af Natura 2000-området indeholder fredskov, er Miljøstyrelsens skovhandleplan sammenskrevet med den kommunale handleplan.

Favrskov Kommune er ansvarlig myndighed for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af 2027 på de kommunale og privatejede Natura 2000-arealer inden for kommunegrænsen. Miljøstyrelsen er ansvarlig myndighed for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af 2033 på de skovbevoksede fredskovspligtige Natura 2000-arealer. Offentlige lodsejere er ansvarlige på egne Natura 2000-arealer.

Handleplanen indeholder en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående planperiode (2016-2021), de forventede initiativer som myndigheden vil tage for at gennemføre Natura 2000-handleplanen, en prioritering af myndighedens forventede forvaltningsindsats i planperioden samt en oversigt over fordelingen af indsatsen mellem ansvarlige myndigheder.

Høringssvar

Favrskov Kommune sender hermed udkast til Natura 2000-handleplanen, der vedrører Favrskov Kommune, i offentlig høring i minimum 8 uger.
Høringssvar og eventuelle spørgsmål skal sendes til den myndighed, der henvises til i nedenstående link til Natura 2000-handleplanen og høringsportal.

Jylland Øst - Miljøstyrelsen (mst.dk)

Offentliggørelse af de endelige planer

Efter endt høringsperiode vil Favrskov Kommune i samarbejde med de øvrige myndigheder, gennemgå de indkomne høringsforslag og udarbejde den endelige Natura 2000-handleplan. Den endelige Natura 2000-handleplan vil blive offentliggjort senest 3. juli 2024 på Favrskov Kommunes hjemmeside.    

OBS

Vær opmærksom på at høringssvar ikke vises på denne side men på de respektive høringer.

 

 

Høring
01.
feb.
2024
29.
mar.
2024
Hele kommunen
Natur og vandløb