Kap. 5 miljøgodkendelsen fra 1991 for husdyrbruget Lerbjergvej 16 skal ikke revurderes

Favrskov Kommune træffer afgørelse om, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lerbjergvej 16, 8370 Hadsten frafaldes.

Hadsten Kommune meddelte den 8. oktober 1991 Kap. 5 miljøgodkendelse til ejendommen Lerbjergvej 16, 8370 Hadsten. Godkendelsen blev revurderet af Favrskov Kommune den 9. juni 2010. Og den 8. juli 2019 meddelte Favrskov Kommune afgørelse om skift i dyretype, hvorved der blev tilladelse til hold af 882 drægtige søer, 1.100 polte (30 – 110 kg) og 7.040 smågrise (7,4 – 27 kg).

Af revurderingen fremgår det, at kommunen regelmæssigt og mindst hvert 10. år skal tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene heri. Den anden regelmæssige revurdering skulle derfor foretages i 2020.

Der er dog vedtaget ny lov, gældende fra 1. august 2017, som blandt andet betyder, at godkendelser som ikke er IE husdyrbrug ikke skal revurderes hvis de overholder totaldepositionskravene for ammoniak til særlige kvælstoffølsomme naturområder.

Favrskov Kommune træffer afgørelse om, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lerbjergvej 16, 8370 Hadsten frafaldes.

Afgørelsen kan ikke påklages jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 68. Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen det vil sige 25. april 2022. 

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
25.
okt.
2021
25.
apr.
2022
8370 Hadsten
Landbrug