Landzonetilladelse til terrænregulering af del af matrikel 2ap Haldum by Haldum

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens §35 stk. 1 til terrænregulering på en del af matrikel 2ap Haldum by, Haldum

Denne landzonetilladelse til terrænregulering er udelukkende meddelt til jord uden indhold af affaldsfraktioner. Det betyder at affaldsfraktioner skal bortskaffes fra matrikel matrikel 2ap Haldum by, Haldum, det skal ske med henvisning til det meddelte påbud af 26. april 2022 om lovliggørelse af terrænregulering på matrikel 2ap Haldum by, Haldum.

Ansøgning om landzonetilladelse omfatter en regulering af en stejl skrænt og udjævning af flere jordbunker med overskudsjord. Terrænreguleringen har til formål at opnå en fladere hældning på skråningen og skabe en naturlig sammenhæng til den øvrige del af matrikel 2ap Haldum by, Haldum.

Ejer af arealet har oplyst, at skråningen fremadrettet skal indgå i markdriften i sammenhæng med den øvrige del af matriklen. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter den er meddelt.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside 14. juli 2022. Tilladelsen må først udnyttes, når klage fristen på 4 uger er udløbet. Du får besked, hvis der indgives klage.

Klagefristen er frem til og med 11. august 2022

Se afgørelsen her

Afgørelse
14.
jul.
2022
11.
aug.
2022
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser