Tilladelse efter Vandløbs- og Planloven til etablering af minivådområde ved Haxholmvej 64, 8870 Langå

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at regulere et privat dræn og etablere et minivådområde på mat. nr. 1q, 1p og 4v, Hagsholmvej Hgd, Houlbjerg. Favrskov Kommune meddeler ligeledes tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 landzone tilladelse til det ansøgte projekt

Minivådområdet ligger i oplandet til Randers fjord og skal medvirke til at reducere 
udledningen af nitrat og fosfor til fjorden. Minivådområdet består af et 
sedimentationsbassin og et vådområde. 
Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at regulere et privat dræn og 
etablere et minivådområde på mat. nr. 1q, 1p og 4v, Hagsholmvej Hgd, Houlbjerg. 
Tilladelsen er meddelt i henhold til Vandløbslovens § 17 (LBK 1217 af 25. nov. 
2019) og § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (BKG 834 af 
27. juni 2016).
Favrskov Kommune meddeler ligeledes tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 
landzone tilladelse til det ansøgte projekt. 

Tilladelserne kan tilgås på følgende link: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/Ec9MH71YJmhOp-buchj7HtABbgelnmv2QdLgwSigpjgrpw?e=Tfp3Ul

Klagefristen er 4 uger og udløber 21. november 2023

Afgørelse
24.
okt.
2023
21.
nov.
2023
8870 Langå
Natur og vandløb