Udkast til § 16 a Miljøgodkendelse af husdyrbruget på Pittevej 18, 8881 Thorsø

Høring: Miljøgodkendelse efter § 16 a stk. 1 i husdyrbrugloven til udvidelse afkvægbruget på Pittevej 18, 8881 Thorsø.

Favrskov Kommune sender hermed udkast til miljøgodkendelse efter § 16 a stk. 1 i husdyrbrugloven til udvidelse af kvægbruget på Pittevej 18, 8881 Thorsø i høring.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget – med de stillede vilkår – ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Husdyrbruget overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt, og Favrskov Kommune vurderer, at produktionen kan udvides uden væsentlige gener for naboerne.

Produktionen overholder ligeledes husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak, og vi vurderer, at driften af husdyrbruget ikke vil forringe naturens tilstand i området.

Favrskov Kommune vurderer desuden, at den ansøgte drift af anlægget lever op til bedste tilgængelige teknik
(BAT).

Læs udkast til afgørelse her

Høring
16.
nov.
2021
16.
dec.
2021
8881 Thorsø
Landbrug