Udkast til § 16a miljøgodkendelse af husdyrbruget på Hallingvej 4, 8370 Hadsten

Ansøger ønsker at få godkendt eksisterende produktionsarealer efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr men derimod antal kvadratmeter i staldene. Der ansøges om en fleksibelgodkendelse, således der i fremtidig drift kan veksles mellem produktion af søer, smågrise og slagtesvin i alle staldafsnit.

Godkendelsen er en ny samlet godkendelse af husdyrbruget. Godkendelsen af svinebruget omfatter
produktionsarealer på i alt 3.833 m2. Der skal ikke opføres nye bygninger. Godkendelsen omfatter desuden,
to gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 822 m2

Læs hele udkastet her

Høring
06.
jan.
2023
06.
feb.
2023
8370 Hadsten
Landbrug