Udledningstilladelse for regnvand fra opland HAB15 i Hadbjerg Vest til Kollerup Bæk samt afgørelse om ikke miljøvurdering af regnvandsbassin

Udledningstilladelsen for overfladevand fra opland HAB15 i Hadbjerg til Kollerup Bæk meddeles i forbindelse byggemodning af en ny bydel i Hadbjerg Vest (lokalplan 390).

Udledningstilladelsen for overfladevand fra opland HAB15 i Hadbjerg til Kollerup Bæk meddeles i forbindelse byggemodning af en ny bydel i Hadbjerg Vest (lokalplan 390).

For at sikre den bedst mulige afvanding af overfladevand fra Hadbjerg Vest, sikre opfyldelse af miljømålet for Kollerup Bæk, samtidig med at der tages hånd om
risikoen for oversvømmelse, er der arbejdet med et helhedsprojekt for Kollerup Bæk og byudvikling af Hadbjerg Vest. Med projektet øges den hydrauliske kapacitet i
Kollerup Bæk fra 0,4 til 2,0 l/s/ha, ved fjernelse af diverse spærringer samt ved at vandløbet visse steder gøres mere robust.

Med afgørelse efter Miljøvurderingslovens §21 vurderes det, at etablering af et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af overfladevandet inden udledning, ikke får væsentlig indvirkning på miljøet.

Læs tilladelsen og afgørelsen i deres helhed nedenfor:

Afgørelse
17.
apr.
2023
15.
maj.
2023
8370 Hadsten
Spildevand