Vedtagelse af "Lokalplan nr. 390 Boligområde vest for Elmelundsvej i Hadbjerg"

Forslag til ”Lokalplan nr. 390 Boligområde vest for Elmelundsvej i Hadbjerg” har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 27. maj 2021 til 5. august 2021 samt supplerende høring fra 4. februar til 20. februar 2022.

Lokalplanområdet består af et privat ejet areal på ca. 12,6 ha. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for indretning af et attraktivt boligområde til enfamiliehuse og rækkehuse af forskellig karakter i nærhed til grønne fælles friarealer.

Der er indkommet 9 høringssvar til lokalplanforslaget i høringsperioden samt et enkelt høringssvar i den supplerende høring. 
Høringssvarene omhandler:
•    Bekymring for trafikafvikling ved det nye boligområde.
•    Generel bekymring for trafikafviklingen i Hadbjerg, herunder hastighed, vejenes dimensionering og sikkerhed.
•    Det øgede indbyggertal og konsekvenser ved den forventede befolkningstilvækst.
•    Bekymringer for indkigsgener og mistet udsigt.

Høringssvarene giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:
•    At delområde II langs boligerne på Bavnehøjvej i boligområde A ændres til at være omfattet af delområde I, hvor der må bebygges i et plan i op til 6,5 meter. 
•    Tilføjelse af krydsningspunkt på Elmelundsvej mellem adgangsvejen fra boligområdet i lokalplanen og Bogfinkevej. 

Teknik og Miljø har samtidig foreslået følgende ændring og tilretning:
•    Bestemmelse om, at der skal skabes vejadgang til mark og regnvandsbassin fra Bavnehøjvej syd for regnvandsbassinet. 
•    Kortmaterialet tilrettes, så det er i overensstemmelse med bestemmelserne gældende for delområde II i boligområde D langs naboerne på Elmelundvej. 

Baggrunden for at koble det nye byområde på Elmelundsvej er at sikre, at den nye bydel bliver en del af Hadbjerg by og en naturlig udvidelse af byen. De eksisterende vejudlæg i Hadbjerg vurderes at kunne håndtere den øgede trafik og det etablerede stisystem i byen servicerer de bløde trafikanter med sikker færdsel. Det nye boligområde i Hadbjerg er indarbejdet i Favrskov Kommunes boligbyggeprogram. Boligbyggeprogrammet beskriver antallet af boliger, der forventes bygget hvert år, og er en væsentlig faktor i udregningen af befolkningsprognosen og derved også i elevprognoserne for skolerne. Når der ses på elevprognosen for Hadbjerg, ser det ud til, at der ikke vil være behov for en udvidelse af skolen. 

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 390 Boligområde vest for Elmelundsvej i Hadbjerg”  må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.
Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.
Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.
En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er indenrigs- og boligministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.
En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 2. maj 2021 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ , www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.
Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.
Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
02.
maj.
2022
09.
jun.
2022
8370 Hadsten
Lokalplan