Vedtagelse af lokalplan nr. 403 - Solcelleanlæg ved Voldby og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-32 samt meddelelse af §25 tilladelse

I perioden 3. maj til 30 juni 2022 har forslag til lokalplan nr. 403 – solcelleanlæg ved Voldby og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-32 samt forslag til §25 tilladelse for det konkrete solcelleprojekt været i offentlig høring

I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar. Det ene høringssvar har givet anledning til at ændringer af § 25 tilladelsen, idet der er tilføjet en bestemmelse om at naboer ikke må udsættes for generende støj og refleksioner fra anlægget, og at Favrskov Kommune ved begrundet mistanke om væsentlige miljøgener kan kræve, at ejer af anlægget foretager undersøgelser af støj eller refleksioner fra anlægget.

Som del af miljøvurderingen er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, som er vedtaget sammen med lokalplanen. 

Lokalplan nr. 403 – solcelleanlæg ved Voldby og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-32 samt §25 tilladelse for det konkrete solcelleprojekt er vedtaget af Byrådet 27. september 2022 og offentliggjort 28. september 2022.

Retsvirkning og klagemuligheder

Planerne er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde inden fire uger fra 28. september 2022, hvor planen offentliggøres. En klage skal indgives via Klageportalen.

Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

§25 tilladelse 

Favrskov Kommune har meddelt § 25 tilladelse til Better Energy A/S, Gl. Kongevej 60, 14th, 1850 Frederiksberg C til opførelse og drift af solcelleanlæg i rammeområde 13.TA. 15 ved Voldby. Tilladelsen muliggør etablering af et jordbaseret solcelleanlæg til elproduktion nord ved Voldby på et arealet på ca. 55 ha

Tilladelsen meddeles i henhold til § 25 stk. 1 jf. LBK nr. 1976 af 27/10/2021 "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)". Tilladelsen er meddelt 28. september 2022 samtidigt med offentliggørelsen af plangrundlaget.

§25 tilladelsen er meddelt baggrund af Miljøkonsekvensrapporten og resultaterne af de høringer som er foretaget. I §25-tilladelsen er der lagt særlig vægt på at varetage hensynet til naboer og afskærme for indsigt til området ved at etablere beplantningsbælter langs områdets afgrænsning. Herudover er der lagt vægt på at sikre dyrenes frie færdsel gennem området ved faunapassager og stier for offentlighedens adgang til området. 

Retsvirkning og klagemuligheder

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der har til hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal indgives inden fire uger fra 28. september 2022

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Favrskov Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Favrskov Kommune. Hvis Favrskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Favrskov Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om klagen sendes videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til   Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Offentliggørelse

Se Lokalplan nr. 403 – solcelleanlæg ved Voldby og tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-32 samt §25 tilladelse for det konkrete solcelleprojekt her

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Hanne Krogsgaard
Planlægger

 

 

Annoncering
28.
sep.
2022
8450 Hammel
Lokalplan