Vedtagelse af "Lokalplan nr. 405 Etageboliger på Ågade i Hadsten og Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32"

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 8. december 2021 til 5. januar 2022.

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 8. december 2021 til 5. januar 2022.

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt etagebyggeri på op til 5 etager med 30 lejligheder, samt sikre en god sammenhæng til det omkringliggende byområde med nærhed til handel og kollektiv trafik.

Der er i perioden indkommet tre høringssvar.

Høringssvarene omhandler:

 • Bebyggelsens dimensioner og arkitektoniske intentioner.
 • Disponeringen af arealerne omkring byggefelterne.
 • Spørgsmål vedr. oversigtslinjer, udlæg af fælles opholdsarealer og betydningen af bestemmelser vedrørende bebyggelsens udseende.
 • Trafikafvikling og forslag om etablering af rundkørsel.
 • Forslag om at flytte byggefeltet.
 • Skygge- og indsigtsgener.
 • Bebyggelsens etageantal.
 • Opfordring til bæredygtighed på forskellig vis.
 • Opfordring til at Favrskov Kommune opfordrer bygherre til dialog med berørte beboere omkring bebyggelsen.

Høringssvarene gav anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

 • Præcisering af at ikke-udnyttede dele af byggefelter kan anvendes til adgangsarealer, beplantning, private haver og opholdsarealer.
 • Præcisering af udformningen af svalegange.
 • Præcisering af bestemmelsen omkring opholdsarealer.
 • Tydeliggørelsen af oversigtsarealer og byggefelter på kortbilagene.

Se lokalplan og tillæg her

Retsvirkning og klagemuligheder 

Efter den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 405 Etageboliger på Ågade i Hadsten og Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-32 må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning. 
Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er indenrigs- og boligministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 5. juli 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ , www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ . Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
05.
jul.
2022
02.
aug.
2022
8370 Hadsten
Lokalplan