Vedtagelse af ”Lokalplan nr. 407 Tæt-lave boliger på Elmehøj i Hammel”

”Forslag til lokalplan nr. 407 Tæt-lave boliger på Elmehøj i Hammel” har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 22. december 2021 til 16. februar 2022.

Lokalplanområdet består af én matrikel med et areal på godt 3.800 m² og omfatter grunden, hvor plejecentret ”Elmehøj” tidligere var beliggende.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der kan opføres 11 tæt-lave boliger. Fem boliger i én etage og seks boliger i to-etager samt et fælles orangeri. Lokalplanen skal desuden sikre, at der anlægges fælles opholdsarealer og friarealer til den nye bebyggelse og fastlægge parkering, vej- og stiforløb. 

Der er i perioden indkommet tre høringssvar. Bl.a. Aarhus Stift og en nabo er kommet med høringssvar. De to høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen. Det tredje høringssvar har resulteret i, at der tilføjes et afsnit lokalplanens indvirkning på produktionsvirksomheden Nordisk Wavin A/S drifts- og udviklingsmuligheder i redegørelsen i den vedtagne lokalplan. 

Teknik og Miljø foreslår desuden, at et lindetræ ikke markeres som bevaringsværdigt, da træet ikke vurderes at ville kunne overleve på sigt og bidrage med tilstrækkelig kvalitet selvom det indpasses i bebyggelsesplanen.

Teknik og Miljøs forslag har givet anledning til at indstille, at lindetræet ikke markeres som bevaringsværdigt i lokalplanen, og at lokalplanens tekst og kortbilag konsekvensrettes. I stedet tilføjes en bestemmelse om, at der skal plantes nye træer og buske i arealet mellem bebyggelsen og Anbækvej.

Se lokalplan nr. 407 Tæt-lave boliger på Elmehøj i Hammel her

Alle lokalplaner kan findes på Favrskov kommunes digitale kort samt på www.plandata.dk

Retsvirkning og klagemuligheder 

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 407 Tæt-lave boliger på Elmehøj i Hammel” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning. 
Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er indenrigs- og boligministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 2. maj 2022 og indgives via Klageportalen.
Link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ , www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
02.
maj.
2022
30.
maj.
2022
8450 Hammel
Lokalplan