Vedtagelse af lokalplan nr. 409 Boligområde i Lading nord og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet vedtog 26. september 2023 ”Lokalplan nr. 409 Boligområde i Lading nord” og ”Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-32”

Formålet med ”Lokalplan nr. 409 Boligområde i Lading nord” er at give mulighed for, at lokalplanområdet kan bebygges med åben-lave og tæt-lave boliger med tilhørende fri- og opholdsarealer.

Med ”Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-32” udvides rammeområde 11.BO.2.

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra 5. april til 31. maj 2022. Der er indkommet fire høringssvar i perioden.

Høringssvarene er sendt af naboer til lokalplanområdet.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

  • Ønske om udlæg af yderligere grønne bælter
  • Bekymring for kapacitet i daginstitution og skole
  • Trafikale forhold
  • Udsigt og værdiforringelse
  • Landsbymiljø
  • Grønt område
  • Byudvidelsens omfang
  • Favorisering af nye skatteydere.

Der er ikke sket nogle ændringer i planerne på baggrund af høringssvarene.

Se Lokalplan nr. 409 Boligområde i Lading nord her

Se Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-32 her

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 409 Boligområde i Lading nord” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning. Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er ”Kirkeminister og minister for landdistrikter og nordisk samarbejde”, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 4. oktober 2023 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet (naevneneshus.dk)  www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med Mit-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside Klagevejledning Planklagenævnet (naevneneshus.dk) Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
04.
okt.
2023
8471 Sabro
Lokalplan