Vedtagelse af lokalplan nr. 413 Boligområde i Ulstrup midtby og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-32

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 8. december 2022 til 10. februar 2023.

Lokalplanen tager udgangspunkt i Favrskov Kommunes ønske om at etablere et blandet boligområde med tilhørende fælles opholdsareal. Inden for et mindre areal gives desuden mulighed for etablering af let erhverv.

Formålet med planlægningen er at skabe mulighed for etablering af åben-lave boliger, tæt-lave boliger, etageboliger og mulighed for let erhverv på en mindre del af grunden. Områderne til boligbebyggelse placeres omkring et grønt område, der skal fungere som et friareal for boligbebyggelsen og som et rekreativt areal for hele Ulstrup. Boligerne kan opføres i op til to etager. Lokalplanen skal desuden sikre, at der anlægges fælles opholdsareal til de nye boligområder og fastlægge parkering, vej og stiforløb.

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 4.BO.9 og omfatter et areal på i alt 3,6 ha. Kommuneplanramme 4.BO.9 udlægger området til åben-lave, tæt-lave og etageboliger. Da lokalplanen også udlægger et mindre areal til let erhverv, er den ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen, og der er derfor lavet et tillæg til Kommuneplan 2021-32.

Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar fra ejerne af ejendommene Birkevej 5 og Birkevej 18 i Ulstrup.

Høringssvaret omhandler indbliksgener, lys og støjgener fra trafik, ejendommen Smedegade 6, varmeforsyning, genskin fra tage, genskin fra solceller og gener fra trafik og støj ved etablering af erhverv inden for delområde IV. Efter en nærmere vurdering gav høringssvaret anledning til en ændring i den endelige udgave af lokalplanen.

For at mindske lysgener for ejendommen Birkevej 18, ved trafik ud af delområde IV, flyttes pilen, der angiver adgangsvejen til delområdet på kortbilag 2, Lokalplankort, længere mod syd, så den ligger ud for gavlen af ejendommen.

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 413 Boligområde i Ulstrup midtby” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde inden fire uger fra 2. maj 2023, hvor planen offentliggøres og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/www.borger.dk og www.virk.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
02.
maj.
2023
8860 Ulstrup
Lokalplan