Vedtagelse af lokalplan nr. 414 – Boligområde ved Riisvej og Anneksvej i Foldby-Norring

Byrådet vedtog 27. september 2022 ”Lokalplan nr. 414 – Boligområde ved Riisvej og Anneksvej i Foldby- Norring”

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 31. marts til 27. maj 2022.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførsel af 19 åben-lav boliger i form af individuelle enfamiliehuse samt 12 boliger i form af 6 dobbelthuse på særligt udpegede grunde. Grundstørrelserne varierer fra 800 m² til 1043 m². Dobbelthusene placeres spredt i området, så det sikres, at området fremstår som et åben-lav boligområde. Boligerne kan opføres i op til 2 etager. Lokalplanen skal desuden sikre, at der anlægges fælles opholds- og friarealer til det nye boligområde samt fastlægge parkering, vej- og stiforløb.

Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 7.BO.2, mens en mindre del (areal ud for Anneksvej) ligger inden for kommuneplanramme 7.BO.9. Lokalplanområdet omfatter et areal på i alt 3,7 ha.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra ejerne af Lykkekærvej 4 og fra Grundejerforeningen Anneksvej.

De indkomne høringssvar omhandler opklassificering af Anneksvej til offentlig vej, maksimale etageantal, udformning af overkørsel ved Lykkekærvej, udformning af regnvandsbassinet, ny legeplads, overtagelse af del af Lykkekærvej, trykledning ved Lykkekærvej 4, sti langs yderkanten af lokalplanområdet, placering af dobbelthuse, grundejerforeningen og cykelsti mellem Foldby-Norring og Hinnerup.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Se 
”Lokalplan nr. 414 - Boligområde ved Riisvej og Anneksvej i Foldby- Norring” her.

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 414 - Boligområde ved Riisvej og Anneksvej i Foldby- Norring” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde inden fire uger fra 30. september 2022, hvor planen offentliggøres og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på  Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/, www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/,  www.borger.dk og www.virk.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
30.
sep.
2022
8382 Hinnerup
Lokalplan