Vedtagelse af "Lokalplan nr. 415 Boligområde ved Herredsvej i Hinnerup"

Forslag til ”Lokalplan nr. 415 Boligområde ved Herredsvej i Hinnerup” har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 1. april til 1. juni 2022.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der kan opføres 52 boliger fordelt på 20 tæt-lave boliger i en og to etager samt 32 etageboliger i to etager. Desuden skal lokalplanen sikre, at der opføres fælleshuse, anlægges fælles parkeringspladser og etableres grønne fælles opholdsarealer og fællesanlæg i tilknytning til boligbebyggelsen.

Lokalplanen sikrer tillige, at der anlægges et regnvandsbassin i områdets sydøstlige del. Regnvandsbassinet tilfører sammen med afledning af regnvand i åbne render og grøfter området en rekreativ værdi.

Lokalplanområdet udgør ca. 1 ha. Lokalplanområdet er privatejet og afgrænses mod vest af Herredsvej og mod nord af Engelbjerggård. Mod øst grænser lokalplanområdet op til det tæt-lave boligområde på Højager. Mod syd løber det overordnede stisystem, der forbinder store dele af boligområderne i Hinnerup. Syd for stien findes området med lægehus og andre sundhedstilbud.

Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden. Favrskov Kommune har derfor vedtaget lokalplanen administrativt uden ændringer 15. juni 2022.

Se lokalplanen her

Retsvirkning og klagemuligheder 

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 415 Boligområde ved Herredsvej i Hinnerup” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning. 
Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er indenrigs- og boligministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 15. juni 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ , www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ . Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
15.
jun.
2022
15.
jul.
2022
8382 Hinnerup
Lokalplan