Vedtagelse af lokalplan nr. 416 – Boligområde ved Syrenvej i Laurbjerg

Byrådet vedtog 27. september 2022 ”Lokalplan nr. 416 – Boligområde ved Syrenvej i Laurbjerg”.

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 2. maj til 27. juni 2022.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførsel af 12 tæt-lave boliger. Boligerne vil have en størrelse på 90-100 m². Boligerne placeres langs to boligveje og omkring et centralt beliggende grønt område. Boligerne kan opføres i op til 1,5 etage. Lokalplanen skal desuden sikre, at der anlægges fælles opholds- og friarealer med håndtering af regnvand på overfladen og fastlægge parkering, vej- og stiforløb.

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 8.BO.1 i Kommuneplan 2021-32, der udlægger området til boligområde. Området har et areal på ca. 4600 m² og ligger centralt placeret i Laurbjerg med kort afstand til skole, institution og idrætsfaciliteter.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra ejerne af ejendommen Syrenvej 10.

Det indkomne høringssvar omhandler antal etager og bebyggelsens maksimale højde. Indsiger mener ikke, at 1,5 etage i en maksimal højde på 8,5 meter kan karakteriseres som lav bebyggelse, og udtrykker bekymring for, at der kan forekomme indbliksgener.

Teknik og Miljø vurderer, at det maksimale etageantal og den maksimale bebyggelseshøjde i lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med Kommuneplanramme 8.BO.1, der er gældende for området og er samtidigt fastlagt i overensstemmelse med almindelige højdebestemmelser for lavt byggeri i bygningslovgivningen.

Det vurderes desuden, at etageantal og bebyggelseshøjde ikke adskiller sig fra, hvad der ellers ses i området. Mange af boligerne langs Syrenvej og omkring lokalplanområdet er opført i 1,5 etage med beboelse i tagetage. Det vurderes herudover, at eventuelle indbliksgener vil være begrænset, da lokalplanområdet ligger på modsatte side af Syrenvej set i forhold til indsigers ejendom. Det bemærkes desuden, at indsigers ejendom er etableret med kælder, og at en del af kælderen er placeret over terræn. Dette betyder, at ejendommen med stor sandsynlighed vil ligge højere end ny bebyggelse inden for lokalplanområdet.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Se ”Lokalplan nr. 416 - Boligområde ved Syrenvej i Laurbjerg” her

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 416 - Boligområde ved Syrenvej i Laurbjerg” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde inden fire uger fra 30. september 2022, hvor planen offentliggøres og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/www.borger.dk og www.virk.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
30.
sep.
2022
8870 Langå
Lokalplan