Vedtagelse af ”Lokalplan nr. 419 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Zeta i Søften”

Forslag til ”Lokalplan nr. 419 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Zeta i Søften” har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 1. juni til 30. juni 2022.

Forslag til ”Lokalplan nr. 419 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Zeta i Søften” har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 1. juni til 30. juni 2022.

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe en byggemulighed, der kan udnyttes forud for, at der forventes at ske en samlet planlægning for en større udvidelse af erhvervsområdet. Der er tale om en konkret virksomhed, der ønsker at opføre byggeri til administration og lager. 

Lokalplanen giver mulighed for at etablere erhvervstyper som servicevirksomheder, kontorerhverv, administration, forskning- og uddannelsesrettede funktioner. Området retter sig særligt mod facadeorienterede virksomheder og virksomheder med megen persontrafik. Endvidere giver lokalplanen mulighed for at etablere fritidsaktiviteter, forudsat at eksisterende omkringliggende erhverv ikke bliver pålagt yderligere begrænsninger på deres drift.

Der må kun etableres udvalgsvarebutikker med tilknytning til e-handelsvirksomhed med større lagerfaciliteter i området. Den enkelte butik må have et bruttoetageareal på maksimalt 250 m². Der må ikke etableres dagligvarebutikker.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 27.000 m², der afgrænses af Beta mod vest, Zeta mod nord og ejendommen Delta 1 mod syd. Øst for lokalplanområdet ligger en boligejendom i landzone i kommuneplanramme 5.ER.4, der er udlagt til erhverv. 

Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden. Favrskov Kommune har derfor vedtaget lokalplanen administrativt uden ændringer 5. juli 2022.

Se lokalplan her

Retsvirkning og klagemuligheder 

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 419 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Zeta i Søften” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning. 
Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er indenrigs- og boligministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 5. juli 2022 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ , www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
05.
jul.
2022
02.
aug.
2022
8382 Hinnerup
Lokalplan