Vedtagelse af Lokalplan nr. 420 Boligområde ved Hammelvej i Lyngå og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet vedtog 26. september 2023 ”Lokalplan nr. 420 Boligområde ved Hammelvej i Lyngå og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-32”.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udstykke syv parcelhusgrunde, udlægge fælles opholdsarealer samt sikre vejadgang til boligområdet.

Lokalplanen tager udgangspunkt i en privat udstykkers ønske om at udstykke syv parcelhusgrunde på et areal, hvor der tidligere har ligget landbrugsbygninger. Der er ved lokalplanens udarbejdelse bl.a. to gylletanke i lokalplanområdet, der forudsættes fjernet, før der kan udstykkes parcelhusgrunde.

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. 

Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for landsbyafgrænsningen, rammeområde 12.BL.16, der udlægger området til blandet bolig og erhverv, åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse og landsbyområde. Et mindre haveareal i den sydøstlige del af lokalplanområdet ligger udenfor landsbyafgrænsningen og inddrages i afgrænsningen med kommuneplantillæg nr. 6.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden 21. december 2022 til 27. februar 2023. I perioden indkom ét høringssvar fra naboer til lokalplanområdet.

Høringssvaret omhandler i hovedtræk:

  • Inddragelse af arealet syd for den nuværende kommuneplanramme i lokalplanområdet og hensigten i den hidtidige planlægning om, at jordbrugsparceller udgør afgrænsning af landsbyen mod det åbne land.
  • Drift og vedligehold af den fælles adgangsvej, Lyngåvej.
     
  • Spørgsmål til, hvad der skal ske med det trekantede areal, der bliver til rest, hvis der udstykkes i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

I forbindelse med frasalg af markarealer fra den ejendom, som lokalplanen omfatter, er der opstået en mindre resttrekant syd for lokalplanområdet, som lokalplanen ikke tager stilling til fremtiden for.

Hvis udstykkeren ønsker at beholde resttrekanten, vil der skulle sikres vejadgang til arealet enten via anden mands mark eller via lokalplanområdet.

Teknik og Miljø har på denne baggrund gennemført en supplerende høring, hvori det blev foreslået, at resttrekanten inddrages i lokalplanområdet, hvorved den fremtidige udnyttelse af arealet sikres til fælles opholdsareal og rekreative formål.

I forbindelse med den supplerende høring er der kommet to høringssvar, fra henholdsvis udstykkeren og et fælles høringssvar fra to nabohusstande. I begge høringssvar anbefales, at arealet fastholdes som markareal. Udstykker foreslår, at arealet overføres til naboejendommen med henblik på, at det kan dyrkes landbrugsmæssigt i sammenhæng med den tilgrænsende mark.

Høringssvarene har før til at planforslagene blev vedtaget uden ændringer.

Se Lokalplan nr. 420 Boligområde ved Hammelvej i Lyngå her

Se tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-32 her

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse må ejendommene, der er omfattet af lokalplanen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planerne.

Planerne er vedtaget i henhold til Lov om planlægning. Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planernes lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planernes tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planernes indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130.

Klageberettigede er ”Kirkeminister og minister for landdistrikter og nordisk samarbejde”, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 2. oktober 2023 og indgives via Klageportalen.

Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet , borger.dk og virk.dk, hvor du skal logge på med MitID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportal.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.  

Annoncering
02.
okt.
2023
8370 Hadsten
Lokalplan