Vedtagelse af lokalplan nr. 421 Boligområde i Vadsted, Hammel samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021-32

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden 9. december 2022 til 10. februar 2023, og endeligt vedtaget af Byrådet d. 25 april 2023.

Planerne er udarbejdet med henblik på at muliggøre, at området kan bebygges med åben-lave og tæt-lave boliger med tilhørende fri- og opholdsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse med en attraktiv placering, hvor et kuperet landskab og en varieret natur er rundt omkring samt en god tilknytning til Hammel. For delområder med tæt-lav bebyggelse vil der være mulighed for fællesskabsbaserede boliger med fælles parkering og fælleshuse.

Dalforløbene, som er en stor del af lokalplanområdet, er udlagt til fælles fri- og opholdsarealer med tværgående grønne kiler og et stisystem, som binder lokalplanområdet sammen med det eksisterende boligområde og de rekreative arealer med Vadstedsøerne nord for.

Håndtering af regnvand skal ske på overfladen, og lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser om, at regnvand skal afledes i åbne render eller grøfter, så det bidrager til en rekreativ kvalitet i området.

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden 9. december 2022 til 10. februar 2023. Der er i perioden indkommet et høringssvar fra Vejdirektoratet. Høringssvaret omhandler støj og støjbeskyttelse fra statsvejen, Viborgvej, idet Vejdirektoratet anfører, at eventuelle krav om støjbeskyttelse i området er Vejdirektoratet uvedkommende.

Ifølge Miljøstyrelsens støjmålinger fra 2017 er der en støjbelastning på 55-60 dB umiddelbart syd for lokalplanområdet fra Viborgvej. Støj fra Viborgvej vurderes derfor ikke at få indvirkning på lokalplanområdet. Med etableringen af en ny motortrafikvej syd for Viborgvej, forventes størstedelen af trafikken på Viborgvej overført til den nye vej. Herved vil støjbelastningen i lokalplanområdet fra den nuværende Viborgvej forventeligt blive mindsket. Teknik og Miljø anbefaler på denne baggrund, at der ikke foretages ændringer i lokalplanforslaget på baggrund af det indkomne høringssvar.

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 421 Boligområde i Vadsted, Hammel” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning. Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er ”Kirkeminister og minister for landdistrikter og nordisk samarbejde”, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 26. april 2023 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet (naevneneshus.dk)  www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med MitID eller NemID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside Klagevejledning Planklagenævnet (naevneneshus.dk) Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.                                                                

Annoncering
26.
apr.
2023
8450 Hammel
Lokalplan