Vedtagelse af Lokalplan nr. 422 Boligområde ved Møllevej i Grundfør

Byrådet vedtog 26. september 2023 ”Lokalplan nr. 422 Boligområde ved Møllevej i Grundfør”.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for opførelse af 13 åben-lave boliger i form af individuelle enfamiliehuse. Grundstørrelserne varierer fra ca. 800 m² til ca. 1.100 m². Boligerne kan opføres i op til 1,5 etage. Det resterende areal udlægges til fælles opholdsareal. Lokalplanen fastlægger desuden placering af områdets veje, stier og fælles friareal. Lokalplanområdet indrettes med tilkørsel fra Møllevej.

Lokalplanområdet ligger i den centrale og ældste del af Grundfør og inden for kommuneplanramme 12.BL.9. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,7 ha.

På ejendommen findes eksisterende landbrugsbygninger og et stuehus. Ejendommen har oprindeligt været en trelænget gård, som senere er tilbygget af flere omgange. Der drives ikke længere landbrug på ejendommen, og bygningerne udgør i dag en betydelig bygningsmasse set i forhold til den øvrige bebyggelse i Grundfør. Lokalplanen forudsætter, at driftsbygningerne på ejendommen skal nedrives i forbindelse med realisering af lokalplanen. Selve stuehuset kan bevares.

Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar. Det modtagne høringssvar er indsendt af ejeren af Møllevej 3, der er nabo til lokalplanområdet. Det modtagne høringssvar omhandler højden på bebyggelse og risiko for indbliksgener, bygningernes udseende, øget trafik på Møllevej, niveauplan hvorudfra bebyggelseshøjde beregnes, matriklernes tilstand i tilfælde af at der ikke bygges umiddelbart efter byggemodning samt værditab i forbindelse med mange nabobebyggelser tæt på indsigers skel.

Efter en nærmere vurdering gav høringssvaret anledning til flere ændring i den endelige udgave af lokalplanen.

  • Nedenstående er indskrevet i lokalplanforslaget § 7 ”Bebyggelsens omfang og placering” og byggelinjen er indtegnet på lokalplankortet:

”Langs lokalplanens nordligste skel pålægges en byggelinje på 5 meter. Inden for byggelinjen må der ikke placeres nogen form for bebyggelse, og der må kun ske mindre terrænreguleringer”.

  • I lokalplanforslaget § 8 ”Bebyggelsens udseende” er indskrevet:

”Hvis facaderne er pudsede, vandskurede eller træbeklædte, skal de fremstå i materialets naturlige farve, sort, hvid eller farver inden for jordfarveskalaen”.

  • I lokalplanens bestemmelser under afsnittet ”Jordforurening” er indskrevet:

”Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes og arbejdet standses. Der skal sikres størst mulig genanvendelse af overskudsjord på lokaliteten. Flytning af jord fra områdeklassificerede arealer skal på forhånd anmeldes til Favrskov Kommune i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen”.

  • I lokalplanens bestemmelser under § 9 ”Ubebyggede arealer og beplantning” er indskrevet:

”Ubebyggede arealer, herunder byggegrunde, skal fremstå ryddelige og med et ordentligt udseende. Der må ikke ske langvarig oplagring og arealerne skal vedligeholdes, så de ikke er til gene for naboer.”

Herudover er teksten i § 2, stk. 6 skal ændret til nedenstående, så det præciseres, hvilke tilladelser, der er omfattet af bonusvirkningen.

2.6 Bonusvirkning

”I henhold til Planlovens § 15, stk. 4, har denne lokalplan bonusvirkning, dvs. den erstatter de tilladelser efter Planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse), der er nødvendige for lokalplanens realisering. Bonusvirkningen omfatter udstykning, ændret anvendelse, byggeri og anlægsarbejder efter bestemmelserne i denne lokalplan i overensstemmelse med principperne på Lokalplankort, Kortbilag 2.”

Desuden er ordet ”enfamiliehuse” i § 1.1, pkt. 2 ændret til ”individuelle enfamiliehuse”, så det sikres, at der opnås en varieret bebyggelse inden for lokalplanområdet.

Se lokalplan nr. 422 Boligområde ved Møllevej i Grundfør her 

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 422 Boligområde ved Møllevej i Grundfør” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planen er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde inden fire uger fra 3. oktober 2023, hvor planen offentliggøres og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på  Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/,  www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/,  www.borger.dk og www.virk.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
04.
okt.
2023
8382 Hinnerup
Lokalplan