Vedtagelse af ”Lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Trigevej i Søften og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32”

Byrådet vedtog 30. januar 2024 ”Lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Trigevej i Søften og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32”.

Lokalplanen omfatter et areal, der er kommuneplanlagt til erhvervsformål mellem Ølstedvej og Trigevej i Søften.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre anvendelse af området til erhvervsformål som servicevirksomheder, kontorerhverv, administration, forskning- og uddannelsesrettede funktioner samt særligt facadeorienterede virksomheder.

Der må opføres og indrettes e-handelsvirksomheder med lagerfaciliteter. I tilknytning til e-handelsvirksomhederne må der indrettes en udvalgsvarebutik med et butiksareal på maksimum 250 m².

Formålet er desuden at give mulighed for at opføre byggeri til indendørs sports- og idrætsanlæg som fx skatehal og padelhal, og mindre anlæg til udendørs sports- og idrætsformål i områdets sydlige del. Anvendelsen til sports- og idrætsformål vil forudsætte, at eksisterende og kommende omkringliggende erhverv ikke bliver pålagt yderligere begrænsninger på deres drift.

Områdets sydlige del må endvidere anvendes til mindre kontorerhverv samt fx håndværks- og produktionsvirksomheder i miljøklasse 1-3.

Se Lokalplan nr. 424

Se tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32

Kommuneplantillæg nr. 17

Lokalplanen følges af Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32"

Lokalplanområdet lå før lokalplanlægningen i rammeområde 5.ER.3, der udlagde området til erhvervsformål i forskellige anvendelseskategorier og miljøklasse 1-6. 

Med kommuneplantillægget er rammens afgrænsning ændret, og der gives mulighed for lettere erhvervstyper som servicevirksomheder, kontorerhverv, administration, forskning- og uddannelsesrettede funktioner samt særligt facadeorienterede virksomheder. Endvidere gives der mulighed for håndværks- og produktionsvirksomheder. Af hensyn til det kommende boligområde nord for Trigevej skal alle virksomheder ligge indenfor miljøklasse 1-3.

Kommuneplantillægget viderefører desuden mulighed for, at der må opføres og indrettes e-handelsvirksomheder med lagerfaciliteter. Der må indrettes en udvalgsvarebutik med et butiksareal på maksimum 250 m² i tilknytning til e-handelsvirksomheden.

Anvendelsestyperne harmonerer med det kommende boligområde i Søften Nord.

Høringssvar

”Forslag til lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Trigevej i Søften og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32” har været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. september til 30. oktober 2023. 

Der er i perioden indkommet et høringssvar. Høringssvaret omhandler trafikale spørgsmål og forslag til løsninger, der bl.a. reguleres i Mobilitetsplan 2021-32. Konkrete trafikprojekter prioriteres løbende i det teknisk prioriteringskatalog, som opdateres en gang årligt og bl.a. benyttes til en politisk prioritering og udmøntning af budgettet. 

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 424 Udvidelse af erhvervsområdet syd for Trigevej i Søften og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-32” må ejendommene, der er omfattet af lokalplanen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planerne.

Planerne er vedtaget i henhold til Lov om planlægning. Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planernes lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planernes tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planernes indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. 

Klageberettigede er ”Minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde”, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 1. februar 2024 og indgives via Klageportalen. 

Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet , borger.dk og virk.dk, hvor du skal logge på med MitID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportal. 

Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.  

Annoncering
01.
feb.
2024
8382 Hinnerup
Lokalplan

Lokalplaner og Kommuneplantillæg kan altid findes på: www.plandata.dk