Vedtagelse af lokalplan nr. 426 Kildebakken i Hadsten samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32

Byrådet vedtog 31. oktober 2023 ”Lokalplan nr. 426 Kildebakken i Hadsten” og ”Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32”

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at skabe overensstemmelse med de rammeudlæg der er foretaget i Kommuneplan 2021- 32. Dette betyder, at den sydligste del af lokalplanområdet ændrer anvendelse fra erhvervsformål til offentlige formål. Den nordlige del af området, som allerede er byggemodnet, fastholdes som erhvervsområde med mulighed for etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Herudover skabes med lokalplanen mulighed for, at der i området kan etableres bebyggelser og faciliteter til brug for fritidsformål. Dette udspringer af en konkret henvendelse fra en padeloperatør, der ønsker at etablere et padelcenter i området.

I kommuneplantillægget udvides anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 1.ER.12 til at muliggøre fritidsformål ud over den hidtidige hovedanvendelse til erhvervsområde. Herudover er der en mindre ændring af afgrænsningen mellem rammeområderne 1.ER.12 og 1.OF.18.

Se Lokalplan nr. 426 Kildebakken i Hadsten her

Se Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-32 her

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 28. april til 23. juni 2023. Der er indkommet tre høringssvar i perioden. Høringssvarene er indsendt fra Stiftet og Den kongelige bygningsinspektør samt fra naboer og nærtboende på syv adresser i form af et fælles høringssvar.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

 • Inddragelse af Stiftet i forbindelse med lokalplanlægning syd for lokalplanområdet
 • Støjgener fra idrætsudøvelse
 • Støjgener fra musik
 • Gener fra lys
 • Klageadgang ved gener
 • Positiv indstilling over for indendørs idrætsfacilitet.

På baggrund af høringssvarene er der indskrevet følgende præciseringer i lokalplanen:

 • at § 3.2 med krav om at der ikke må etableres idrætsfaciliteter, der påfører området væsentlige støj- eller andre gener, udbredes til at vedrøre både lokalplanområdet og tilstødende områder,
 • at begreber i § 8.10 vedrørende belysning samstemmes med Byggeloven, og
 • at § 10.4 om at undgå unødvendige støjgener udvides til også at omfatte indretning af området.

Derudover er der foretaget ændringer efter forslag fra Teknik og Miljø.

 • omtalen af delområde II er fjernet fra § 7.2, så det ikke fremstår som om delområde II kan byggemodnes eller bebygges
 • note til § 9.4 er tilrettet for at noten afspejler igangværende projekt, samt
 • § 5.11 vedrørende trafikanlæg er flyttet op i det afsnit, der gælder hele lokalplanområdet, så bestemmelsen gælder både delområde I og III, som det var tilsigtet.

Se eventuelt referat af den politiske behandling med vurderinger af høringssvarene på kommunens hjemmeside under Demokrati / Dagsordner og referater.

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 426 Kildebakken i Hadsten” må ejendommene, der er omfattet af planen, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Planerne er vedtaget i henhold til Lov om planlægning. Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planernes lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planernes tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planernes indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er ”Kirkeminister og minister for landdistrikter og nordisk samarbejde”, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 6. november 2023 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside Planklagenævnet (naevneneshus.dk)  www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med Mit-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside Klagevejledning Planklagenævnet (naevneneshus.dk) Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Annoncering
06.
nov.
2023
8370 Hadsten
Lokalplan

Alle planer kan ses på: https://planinfo.dk